Увага. ПОЛОЖЕННЯ про аспірантуру (докторантуру) Інституту водних проблем і меліорації НААН

ПОЛОЖЕННЯ

про аспірантуру (докторантуру) Інституту водних проблем і меліорації НААН

Це Положення розроблене відповідно до Закону “Про вищу освіту України”, Постанови Кабінету Міністрів  №423 від 07.03.2007 р. “Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого на основі “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” №309 від 01.03.1999 р.

Положення регламентує  підготовку  наукових кадрів вищої кваліфікації  (кандидатів та докторів наук) в Інституті водних проблем і меліорації НААН (далі – Інститут).

1. Загальні положення

1.1 Аспірантура  (докторантура) є науковим структурним підрозділом Інституту, створеним  для підготовки  наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 06.01.02 “Сільськогосподарські меліорації” для роботи в державному і недержавному секторах народного господарства, в тому числі для потреб Інституту, наукових установ  Національної академії аграрних наук, системи Державного агентства водних ресурсів України, вищих навчальних закладів.

1.2 У своїй діяльності аспірантура (докторантура) керується чинним законодавством України, відповідними постановами Кабінету Міністрів, наказами та інструкціями Міністерства  освіти і науки та Національної академії аграрних наук України (далі Академія), рішеннями вченої ради та наказами директора Інституту, статутом Академії та даним Положенням.

1.3 Аспірантуру (докторантуру) очолює завідувач аспірантурою (докторантурою), який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Інституту. Завідувач аспірантурою (докторантурою) підпорядковується безпосередньо директору Інституту.

1.4 Загальне керівництво аспірантурою (докторантурою) та організацією наукової підготовки аспірантів (докторантів) і здобувачів здійснює  директор Інституту.

1.5 Методичне керівництво та контроль за діяльністю аспірантури (докторантури)  Інституту  здійснює   Президія Академії.

 

 

2. Умови вступу та правила прийому до аспірантури (докторантури) Інституту

2.1 Підготовка фахівців в аспірантурі (докторантурі) Інституту здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету (за державним замовленням) для роботи в державному секторі народного господарства та  Інституті;

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) для роботи в державному і недержавному секторах народного господарства в т.ч. Державному агентстві водних ресурсів України, та вищих навчальних закладах.

             2.2 Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі (докторантурі) за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за невиконання індивідуального плану або вчинення протиправних дій, не мають права на повторний вступ до аспірантури (докторантури) за державним замовленням.

2.3 Інститут розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури (докторантури) не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому, із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку  документів, необхідних для вступу.

2.4 До аспірантури Інституту за результатами вступних іспитів на конкурсній основі приймають осіб, які мають вищу  освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

2.5 Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох, а без відриву від виробництва – чотирьох років.

До терміну навчання в аспірантурі (докторантурі) не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутністю з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада Інституту оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується  навчання в аспірантурі (докторантурі), як правило, не більше одного року.

В окремих випадках вчена рада Інституту може встановлювати термін навчання в аспірантурі (докторантурі) диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва входить до наукового стажу.

             2.6 Вступники до аспірантури  (докторантури) подають на ім’я директора Інституту наступні документи:

            — заяву;

            - особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

             — автобіографію;       

 - копію диплома про закінчення вищого навчального закладу та одержання кваліфікації спеціаліста або магістра; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;

            — копію паспорта та ідентифікаційного номера;

            — список опублікованих наукових праць та винаходів; аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць та винаходів, подають наукові доповіді, реферати з обраної ними наукової спеціальності;

             — медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;

              — посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності їх складання ).

 

              При вступі до докторантури, крім цього, подаються:

              — розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі   докторська дисертація);

              — копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном копія нострифікованого диплома).

2.7 Для проведення прийому до аспірантури  створюється приймальна комісія,  яку призначає директор  із числа керівників відділів та провідних фахівців Інституту.

2.8 Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури ухвалює приймальна комісія за результатами співбесіди, розгляду реферату або поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку попередньо призначеного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, необхідних для вступу до аспірантури.

2.9 Вступники до аспірантури складають наступні  вступні іспити: зі спеціальності  «сільськогосподарські меліорації» (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), з філософії, іноземної  мови на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської або французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або кілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються  оцінки кандидатських іспитів.

2.10 Приймання вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, яких призначає наказом директор Інституту з числа докторів та кандидатів наук. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

2.11 На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У випадку отримання однакових оцінок при зарахуванні до аспірантури перевага надається вступникам, яких рекомендовано вченою радою Інституту, а також тим, хто на момент зарахування до аспірантури  успішно  склав всі або кілька кандидатських іспитів.

При зарахуванні до аспірантури пріоритетне значення мають оцінки іспитів, отриманих   зі спеціальності. У випадку отримання однакових оцінок із спеціальності враховуються результати інших іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту.

           2.12 До докторантури Інституту приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, які можуть на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.

          2.13 Термін перебування в докторантурі становить 3 роки і входить до наукового стажу.

          2.14 Науковий відділ в місячний термін з часу отримання документів заслуховує  доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією та  таємним або відкритим голосуванням визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада Інституту в місячний термін розглядає висновки відділу щодо вступника та приймає рішення про його зарахування до докторантури.

За рішенням вченої ради затверджується зарахування до докторантури та проводиться наказом директора Інституту.

Про зарахування або відмову у зарахуванні до аспірантури (докторантури) вступникові повідомляють в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

2.15 Після закінчення прийому до аспірантури (докторантури) завідувач аспірантури у п’ятиденний термін подає в Академію звіт про виконання плану прийому  за державним замовленням.

2.16 Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури (докторантури) з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування до аспірантури (докторантури).

2.17 Особа, яка зарахована до аспірантури (докторантури) Інституту, перед початком навчання подає  трудову книжку (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.

2.18 Переведення аспірантів (докторантів) до іншого вищого навчального закладу або наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється наказом директора Інституту за погодженням з Академією. Переведення аспірантів (докторантів), які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання  —  лише за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.

3. Взаємні зобов’язання аспіранта (докторанта) та Інституту

3.1 Взаємозобов’язання аспірантів (докторантів), підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та Інституту визначаються типовою угодою, в якій передбачаються терміни  закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури (докторантури), забезпечення відповідних умов праці, житлових умов, відповідальність сторін у разі невиконання умов типової угоди.

3.2 Підготовка аспірантів (докторантів) понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між Інститутом та вступниками до аспірантури  (докторантури). Установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, а також виплату стипендій.

3.3 Особам, які зараховані за державним замовленням до аспірантури (докторантури) з відривом від виробництва, стипендія призначається  з дня їх зарахування, а тим, хто навчається в аспірантурі  (докторантурі) за контрактом,  відповідно до його умов.

3.4 Аспірантам (докторантам) можуть бути призначені у встановленому порядку іменні стипендії, які засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також  Президентом України, Кабінетом Міністрів,  підприємствами, установами та організаціями.

3,5 Аспіранти  (докторанти) можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних та закордонних наукових центрів. Кошти, які пов’язані з їх відрядженням, виділяються згідно із законодавством України.

3.6 За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального навчального плану без поважних причин аспірант (докторант) за рішенням вченої ради може бути відрахованим з аспірантури (докторантури) наказом директора Інституту.

Аспірант (докторант), зарахований до аспірантури (докторантури) за державним замовленням і відрахований з неї через зазначені вище причини, відшкодовує вартість навчання згідно з чинним законодавством України.

3.7 Аспірант (докторант), який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі (докторантурі), вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і тому відраховується з аспірантури ( докторантури) з дня захисту дисертації.

3.8 Аспірант (докторант), який закінчив навчання в аспірантурі (докторантурі) з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовується згідно з укладеною типовою угодою. Аспірант, який закінчив навчання в аспірантурі поза державним замовленням, — згідно з контрактом.

4. Порядок та умови підготовки аспірантів (докторантів)

4.1 Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням наказом директора Інституту призначається науковий керівник, який, як правило, є доктором наук, або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук – науковий співробітник одного з профільних відділів.  Аспірант вважається прикріпленим до цього відділу. Докторанту наказом директора Інституту призначається науковий консультант (доктор наук).

Кількість аспірантів (докторантів), прикріплених до наукового керівника (консультанта)  доктора наук, не має перевищувати п’яти осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника кандидата наук – трьох осіб.

На  наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта (докторанта).

4.2 Тему дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта (докторанта) після обговорення на науково-технічній раді (НТР) відділу затверджує вчена рада Інституту не пізніше, ніж у тримісячний термін після зарахування  до аспірантури (докторантури).

4.3 Науковий керівник аспіранта  (консультант докторанта) керує роботою аспіранта (докторанта), надає наукові консультації, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану, затверджує щорічні звіти, які подаються у встановлені терміни завідувачеві аспірантури, вносить пропозиції щодо переведення аспіранта (докторанта) на наступний рік навчання або відрахування з аспірантури (докторантури), несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом (докторантом) дисертації.

4.4 Аспірант (докторант) працює  за затвердженим індивідуальним планом, щонайменше,  ніж двічі на рік, звітує про його виконання на  НТР відділу та щорічно подає затверджений науковим керівником (консультантом) звіт про виконання індивідуального плану завідувачеві аспірантури. За результатами виконання  індивідуального плану проводиться  атестація аспіранта (докторанта) та приймається рішення про подальше  його перебування в аспірантурі (докторантурі).

4.5 Переведення аспірантів (докторантів) на наступний рік навчання або відрахування з аспірантури (докторантури) здійснюється наказом директора Інституту за результатами заслуховування та обговорення звітів аспірантів (докторантів) на  НТР відділів з врахуванням пропозицій наукових керівників (консультантів) та  результатів розгляду  на вченій раді інституту.

4.6 Аспіранти  і докторанти мають право на:

- користування науковою та виробничою базою Інституту;

- отримання всіх видів відкритої наукової інформації та наукового консультування;

-  участь у науковій діяльності  Інституту;

- отримання державної стипендії встановленого розміру (у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням);

- переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням;

-  щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які входять до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

-  участь у виборах до органів самоврядування Інституту;

-  роботу за сумісництвом (для осіб, які навчаються з відривом від виробництва) відповідно до чинного законодавства України;

-   забезпечення гуртожитком (у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням) під час навчання за умови оплати вартості проживання самим аспірантом (докторантом);

-  працевлаштування згідно з типовою угодою (у разі зарахування на навчання за державним замовленням) або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

 

4.7 Аспіранти та докторанти зобов’язані:

-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

- оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень, опанувати методологію проведення наукових досліджень;

-  виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;

-  двічі на рік  звітувати про хід роботи над дисертацією на  НТР відділу;

-  у встановлений термін  подати дисертацію на розгляд спеціалізованій вченій раді Інституту;

- дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку Інституту.

 

5. Прикріплення до аспірантури здобувачів наукового ступеня кандидата

або доктора наук

             5.1 Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі:

            — міжнародних договорів України;

            - договорів, укладених Інститутом з юридичними та фізичними особами.

5.2 Здобувачі прикріплюються до аспірантури (докторантури) Інституту за спеціальністю 06.01.02  “Сільськогосподарські меліорації” терміном до 5 років з метою підготовки та захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі (докторантурі) за державним замовленням, правом прикріплення до Інституту, як здобувачі, не користуються.

5.3 Для прикріплення до аспірантури (докторантури) Інституту та написання кандидатської дисертації здобувач подає на ім’я директора Інституту заяву, до якої додається список опублікованих наукових праць та винаходів, копія диплому про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

5.4 Для прикріплення до аспірантури  Інституту і складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім’я директора Інституту тільки заяву та витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.

5.5 Директор Інституту на підставі письмового висновку попередньо призначеного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем,  висновків засідання НТР відповідного відділу видає наказ про прикріплення здобувача та призначення наукового керівника.

5.6 Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або, за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів (докторантів), для докторів наук, та 3 аспірантів – для кандидатів наук. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається. На  наукове керівництво щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

5.7 Здобувачі впродовж місяця після прикріплення до аспірантури (докторантури)  Інституту подають  на затвердження  індивідуальний план роботи, погоджений з науковим керівником (консультантом). Теми дисертацій здобувачів після погодження на  НТР наукового відділу затверджує вчена рада Інституту.

5.8 Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи та звітують про свою роботу в порядку, передбаченому для аспірантів.

5.9 Організацію, облік та контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює завідувач аспірантурою Інституту.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених даним Положенням, на підставі висновків за результатами атестації наукового керівника підлягають відрахуванню.

5.10 Здобувачі складають кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації.

6. Планування та організація роботи аспірантури (докторантури),

відповідальність посадових осіб

6.1 Проекти річних та перспективних планів прийому до аспірантури (докторантури) за державним замовленням, розроблених в Інституті, затверджує Академія. Кількість аспірантів, яких готують поза державним замовленням, а також кількість здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук, визначає директор Інституту з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва (консультування).

6.2 Планування та організацію прийому до аспірантури (докторантури), її поточної діяльності, облік аспірантів і здобувачів, контроль за виконанням індивідуальних планів та ведення відповідної документації здійснює завідувач аспірантурою.

6.3 За укладання типових угод для підготовки аспірантів (докторантів) та здобувачів, визначення витрат на їх підготовку, куди входить виплата стипендій та оплата праці наукових керівників (консультантів), відповідає  директор Інституту та підрозділ  економіки та стратегії розвитку Інституту.

6.4 При аспірантурі можуть створюватися тимчасові структурні  підрозділи     (приймальна комісія, екзаменаційні комісії), рішення про створення яких та призначення відповідальних за їх роботу,  ухвалює вчена рада та затверджує  директор Інституту.

6.5 Наукові керівники (консультанти) несуть особисту відповідальність за якість підготовки та написання дисертацій  аспірантами (докторантами) та здобувачами.

6.6 Вчена рада Інституту, щонайменше раз на рік, розглядає питання щодо підготовки наукових  кадрів, переглядає склад наукових керівників (консультантів) та усуває від наукового керівництва  (консультування) осіб, які не забезпечують своєчасної та якісної підготовки аспірантів (докторантів) та здобувачів.

6.7 Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі  (докторантурі) покладається  на директора Інституту.

 

 

ПоложенняPermalink

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>