Відділ використання осушуваних земель

Завідувач відділу – Яцик Микола Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


Склад відділу:

    • Воропай Галина Василівна, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник
    • Мозоль Назар Володимирович, старший науковий співробітник
    • Молеща Неля Богданівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
    • Кіка Світлана Михайлівна, науковий співробітник
    • Горілко Ірина Миколаївна, провідний інженер

Тематика наукових досліджень:
обґрунтування напрямків розвитку меліорації земель гумідної зони в сучасних умовах господарювання;
• дослідження закономірностей та аналіз процесів трансформації функцій осушувальних систем гумідної зони за сучасних умов використання меліорованих земель;
• розробка конструктивно-технологічних підходів щодо забезпечення ефективного функціонування осушувально-зволожувальних систем в умовах зміни водоресурсного потенціалу території Полісся та соціально-економічних умов ведення сільського господарства;
• розробка методичних основ створення екологічно-безпечних та адаптованих до конкретних природно-кліматичних умов новітніх конструкцій водорегулюючих систем;
• обґрунтування та удосконалення існуючих технологій управління процесами водорегулювання в каналах та колекторній мережі, технологій управління водним режимом ґрунтів відповідно до потреб сільськогосподарських культур;
• дослідження закономірностей процесів трансформації меліорованих агроландшафтів в зоні надлишкового зволоження та їх впливу на природне середовище;
• обґрунтування основних підходів та розроблення заходів щодо підвищення водозабезпеченості окремих територій меліорованих земель;
• підготовка профільних нормативно-методичних документів, їх узгодження та супровід.

 Наявні проекти, що пропонуються потенційним споживачам:

• Ресурсоощадні технології управління вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушуваних землях, рекомендації. Основна ідея рекомендацій – застосування технології регулювання водного режиму ґрунту при вирощуванні основних с/г культур, яка поєднує окремі функціональні елементи попереджувального, неперервного і циклічного шлюзування.
• Модернізація та реконструкція осушувальних систем в умовах реформування власності у сільському господарстві. Посібник до                 ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди».
• Рекомендації з проектування осушувально-зволожувальних систем модульного типу. Посібник до ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди». Обґрунтування технологій та розробка технічних засобів управління водним режимом на окремій ділянці меліоративної системи, локальної території під конкретну с/г культуру.
• «Енергозберігаючі технології управління процесами водорегулювання на системах польдерного типу», рекомендації.
• Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України. Визначає напрями відновлення меліоративних систем та використання осушуваних земель гумідної зони України.
• Рекомендації щодо екологобезпечного та раціонального використання водно-земельних ресурсів меліорованих агроландшафтів перезволожуваної зони на засадах інтегрованого управління.
• Рекомендації по управлінню водним режимом осушуваних ґрунтів з урахуванням сучасних еколого-технологічних вимог.
• Методологія проведення натурних обстежень з оцінки фактичного технічного стану конструктивних елементів меліоративної системи.

Приклади реалізації проектів, партнери
• Розробка енергозберігаючої технології водорегулювання на системах польдерного типу, Державне агентство водних ресурсів України;
• Підвищення експлуатаційної надійності осушувальних систем та ефективності використання меліорованих земель у Львівській області, Львівське обласне управління водного господарства Держводагентства України;
• Удосконалити технології управління рівнями ґрунтових вод на осушуваних землях, Чернігівське МУВГ;
• Розробка системи заходів щодо технічного удосконалення осушувальних систем, Корюківське МУВГ;
• Застосування технолого-технічних рішень щодо підвищення водозабезпеченості осушувальних систем, Борзнянське МУВГ;
• Застосування технічних засобів управління процесами водорегулювання на дренажно-колекторній мережі осушувальних систем, Ніжинське МУВГ;
• Застосування ресурсоощадливих технологій та технічних засобів управління рівнями ґрунтових вод на осушуваних землях, Чернігівське МУВГ;
• Підвищення водозабезпеченості осушувальних систем та удосконалення водорегулювання осушуваних ґрунтів, Корюківське МУВГ;
• Рекомендації щодо використання водоакумуляційної здатності меліоративних систем в Закарпатській області для захисту територій в паводкові періоди, ДП “Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області ”;
• Внутрипочвенный влагообмен, водопотребление и влагообеспеченность многолетних культурных травостоев, монография спільно з Мещерским ГУЧ НИИ Гидротехники и мелиорации, Росія;
• Эколого-экономическое обоснование мелиорации торфяно-болотных комплексов и технологии их рационального использования, монографія спільно з Мещерским ГУЧ НИИ Гидротехники и мелиорации, Росія

Comments are closed.