Відділ використання агроресурсного потенціалу

Відділ використання агроресурсного потенціалу – завідувач відділу кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дацько Людмила Валеріївна.

ДО СКЛАДУ ВІДДІЛУ ВХОДЯТЬ:
Лабораторія агроекосистем – завідувач лабораторії Сорока Юрій Володимирович.
Лабораторія агрокліматичних ресурсів – завідувач лабораторії Сайдак Роман Васильович.
Лабораторія інформаційних систем – завідувач лабораторії кандидат сільськогосподарських наук Матяш Тетяна Віталіївна.

Провідні науковці відділу:
Дацько Людмила Валеріївна
Завідувач відділу використання агроресурсного потенціалу, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Основні напрями роботи:
- Оцінка агроресурсного потенціалу сільськогосподарських регіонів для визначення раціональних шляхів еколого-безпечного використання земель.
- Відпрацювання основних елементів технологій вирощування сільськогосподарських, плодово-ягідних та енергетичних культур.
- Науковий супровід ведення землеробства на меліорованих землях.
- Проведення консультацій з підвищення родючості ґрунтів Полісся, Лісостепу та Степу.
- Експерт-дорадник з питань охорони родючості ґрунтів.
Має понад 80 друкованих праць, у тому числі 2 колективні монографії, більше 15 методичних рекомендацій.
Основні праці:
1. Греков В.О. Охорона і відтворення родючості ґрунтів у зональних агроекосистемах / В.О. Греков, Л.В. Дацько // Агроекологічний журнал. – 2009. — № 1. – С. 43-45.
2. Дацько Л.В. Екологічні та економічні аспекти сталого землекористування для відтворення родючості ґрунтів / Л.В. Дацько, М.І. Майстренко // Охорона родючості ґрунтів. – Вип. 8. – 2012. – С. 24-40.
3. Пліско І.В. Вартість основних поживних речовин у ґрунтах України / І.В. Пліско, Л.В. Дацько, О.С. Дем’янюк / Агроекологічний журнал. – 2013. — № 1. – С. 55-60.
4. Біоорганічні системи землеробства в зоні осушення : [Рекомендації] / за ред. член-кора НААН Ю.О. Тараріко. – К.: ДІА, 2013. – 216 с.
5. Тараріко Ю.О. Створення біоенергетичних агроекосистем у контексті уповільнення процесів опустелювання / Ю.О. Тараріко, Л.В. Дацько // Агроекологічний журнал. – 2014. — № 4. – С. 7-10.
6. TARARIKO YuA, DATSKO LV Development of bioenergy agroecosystems to reduce the impact of desertification / https://www.conftool.pro/3sc-unccd-2015/index.php?page=browse Sessions&form_session=13&presentations=hide

Контакти: 067-193-21-60, 066-273-00-93
datsko05@mail.ru

Сорока Юрій Володимирович
Завідувач лабораторії агроекосистем, кандидат сільськогосподарських наук
Основні напрями роботи:
- Оцінка агроресурсного потенціалу сільськогосподарських регіонів для визначення раціональних шляхів еколого-безпечного використання земель.
- Відпрацювання основних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
- Вивчення закономірностей формування потенціалу основних сільськогосподарських культур.
- Обґрунтування та розробка малозатратних технологій підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
- Науковий супровід ведення землеробства.
- Проведення державних випробувань агрохімікатів (добрив, регуляторів росту рослин, біопрепаратів).

Має понад 50 друкованих праць, у тому числі 5 у колективних монографіях, співавтор патенту.

Основні наукові праці:
1. Тараріко Ю.О. Стаціонарні агротехнічні досліди як інформаційна база моніторингу, моделювання та прогнозування розвитку агроекосистем / Ю.О. Тараріко, Ю.В. Сорока // Вісн. аграр. науки. – 2004. – №5. – С. 18 – 23.
2. Біоенеоргетичні зрошувані агроекосистеми. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва (Південний Степ України)/ За ред.. Ю. Тараріко. – К.: ДІА, 2010. – 86 с.
3. Єрьоміна Т.А. Реалізація агроресурсного потенціалу чорнозему звичайного в Північно-центральному Степу / Т.А. Єрьоміна, Ю.В. Сорока // Вісн. аграр. науки. – 2014. – №8. – С. 57 – 62.
4. Сайдак Р.В. Агрометеорологічний потенціал степової зони України / Р.В. Сайдак, Ю.В. Сорока // Агроекол. журн. – 2014. – №3. – С. 23 – 27.
5. Тараріко Ю.О. Методологія вибору оптимальної моделі аграрного виробництва / Ю.О. Тараріко, О.А. Козаченко, Ю.В. Сорока // Аграрна наука – виробництву. – 2012. – № 2. – С. 23
6. Тараріко Ю.О. Методика оцінки ефективності агротехнологій з урахуванням гідротермічних умов / Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак, Ю.В. Сорока – К.: Аграр. наука, 2013. – 64 с.
7. Методика біоенергетичного оцінювання систем землеробства / [Ю.О. Тараріко, О.А. Козаченко, Р.В. Сайдак, Ю.В. Сорока, Ю.Г. Лісовий, Л.В. Дацько, М.О. Дацько]: за наук. ред. Ю.О. Тараріка. – К.:Аграр. наука, 2013. – 40 с.
Контакти: 044-490-95-47

Сайдак Роман Васильович
Завідувач лабораторії агрокліматичних ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук

Основні напрями роботи:
- розробка науково-технологічних основ раціонального використання агроресурсів в агросфері України;
- розробка методології оцінки та районування агроресурсного потенціалу території України;
- розробка наукових основ використання та поширення в Україні с.-г. меліорацій з урахуванням агроресурсного потенціалу територій;
- вивчення закономірностей формування продуктивності польових культур з урахуванням агрокліматичних факторів;
- розробка алгоритмів та моделей прогнозування продуктивності польових культур в залежності від агрометеорологічних та агротехнічних факторів;
- формування та ведення баз даних агроресурсного забезпечення виробництва;
- математичне моделювання та прогнозування в землеробстві;
- експерт-дорадник з питань землеробства.
Має понад 60 друкованих праць.
Основні праці:
1. Сайдак Р.В. Оцінка території України за рівнями сприятливості агрометеорологічних та природних ресурсів для вирощування озимої пшениці // Меліорація і водне господарство.- 2004.- Вип. – 9.
2. Сайдак Р.В. Вплив агрометеорологічних та агротехнічних чинників на рівень і сталість продуктивності сільськогосподарських культур у зоні Південного Степу//Меліорація і водне господарство.- 2009.- Вип. – 97. С.261 – 271.
3. Сайдак Р.В. Сівозмінний фактор як засіб оптимізації водно-поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту//Вісник аграрної науки. – 2013. — №2. – С. 10-13.
4. Ромащенко М.І., Гринь Ю.І., Сайдак Р.В. Методичні аспекти розрахунку компенсації витрат сільгоспвиробникам за використання води для зрошення//Меліорація і водне господарство.- 2013.- Вип. – 100, том 1. С. 18 – 26.
5. Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. Методика оцінки ефективності агротехнологій з урахуванням гідротермічних умов/ Ю.Тараріко, Р.Сайдак, Ю.Сорока// — К.: Аграр.наука, 2013. – 64 с.
6. Сайдак Р.В. Зависимость эффективности удобрений с учетом гидротермических условий / Р.В. Сайдак // Агроекол. журн. – 2014. – № 4. – С. 74 – 78.
7. Saydak R.V. Vertical infiltration of moisture and nitrogen in sod-podzolic periodically water-logged soils / R.V. Saydak, Y.O. Tarariko // News of Science and Education – Science and Education, England – 2014. — № 20 (20). – С. 45 – 49.
Матяш Тетяна Віталіївна
Завідувач лабораторії інформаційних систем, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Основні напрями роботи:
- створення інформаційних середовищ (інформаційних та інформаційно-аналітичних систем) для підтримки прийняття рішень із раціонального ведення землеробства, відновлення зрошення та осушування, ощадливого водо- та енергоспоживання;
- створення, наповнення та супровід баз даних та знань з агроресурсного потенціалу, меліорації та землеробства;
- розробка електронних та цифрових карт для візуалізації даних в процесі підтримки прийняття рішень користувачами інформаційних продуктів;
- проведення консультацій з впровадження платного водокористування, формування вартості послуг з подачі води
Має понад 35 друкованих праць, методик, авторських свідоцтв.
Основні праці:
1. В.М. Попов, К.В. Внукова, Т.В. Матяш Визначення статистичних характеристик водоподачі та споживання палива дощувальними машинами // Меліорація і водне господарство, 2014. – Вип. 101. – С. 170 – 179.
2. М.И. Ромащенко, П.И. Ковальчук, А.А. Балыхина, В.П. Ковальчук, Т.В. Матяш,В.А. Розгон. Научное обоснование платного водопользования для устойчивого развития мелиорированных территорий // Современные энерго- и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства : сб. науч. тр. /ФГБОУ ВПО РГАТУ; под ред. Н.В. Бышова. – Рязань, 2013. –с. 522 – 528.
3. Ковальчук П.І., Ковальчук В.П., Матяш Т.В. Дослідження екологічної ефективності технологій зрошення на основі математичного моделювання // Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 62. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 253–258.
4. Ковальчук П.І., Матяш Т.В., Балихіна Г.А. Принципи платного водокористування при заборі води з каналів комплексного призначення // Водне господарство України, 2009.-№5.-С.26-29.

Контакти: (050) 657-76-68
Tmatiash@mail.ru

Козаченко Оксана Анатоліївна

Старший науковий співробітник лабораторії агрокліматичних ресурсів
Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Основні напрями роботи:
- економічна оцінка виробничих параметрів регіональних моделей розвитку аграрного виробництва;
- розробка методичних підходів до визначення економічної ефективності міжгалузевої оптимізації аграрного виробництва;
- економічна оцінка використання агроресурсного потенціалу земель різних ґрунтово-кліматичних зон України

Публікації:

Станом на 2015 р має 45 наукових праць, є автором економічних розділів «Методичних рекомендацій формування біоенергетичних агроекосистем» опублікованих відділом. Публікації за напрямами наукової роботи:
1. Козаченко О.А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері економіки / О.А. Козаченко // Економіка АПК. — 2012. — №3. — С.107-112)
2. Козаченко О.А. Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського підприємства у зоні зрошення / О.А. Козаченко, Ю.О. Тараріко // Вісник аграрної науки. — 2012. -№3. — С.70-74
3. Козаченко О.А. Методика моделювання галузевої структури аграрних підприємств /О.А. Козаченко // Економіка АПК. — 2012. — №9. — С.51-56
4. Козаченко О.А.Вдосконалення галузевої структури аграрного виробництва зерно-бурякової спеціалізації / О.А. Козаченко, Ю.О. Тараріко, Я.П. Цвей // Цукрові буряки. – 2012. — №5 (89).- С. 8-11.
5. Козаченко О.А. Економічна оцінка моделей розвитку агроекосистем у зоні осушення / О.А. Козаченко // Меліорація і водне господарство. — Київ. : Аграрна наука 2013. — Випуск 100. – С. 228-237
6. Kozachenko O.A. The project of the Bioenergetic Agroecosystems Science Park / O.A. Kozachenko // Agricultural Science and Practice.- 2014. — №3 Р.50-56

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>