Відділ економіки та маркетингових досліджень

                                     

Завідувач відділу: Гончар Олеся Адамівна
(044) 496 90 21

  До складу відділу входять лабораторії:
- інтелектуальної власності та маркетингу інновацій;
- економіки та планування НДР

Основні напрямки діяльності Відділу:

 • розробка інвестиційних проектів, складання середньострокових і довгострокових планів наукової, виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) Інституту;
 • планування обсягів капітальних вкладень і операційних коштів для централізованої оплати матеріальних ресурсів, устаткування та інвентарю на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на основі заявок наукових, виробничих та технічних підрозділів Інституту;
 • розробка методик, рекомендацій, нормативно-інструктивної документації з питань економіки, оплати праці, цінової політики;
 • контроль за виконанням підрозділами Інституту законодавства в галузі економіки, науковій та інноваційній діяльності, за виконанням підрозділами Інституту планових завдань;
 • підготовка економічних обгрунтувань, пропозицій і розрахунків по витратах на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, поточного та капітального ремонтів будинків і споруд, доведення планів витрат до фінансового та наукових відділів Інституту;
 • статистичний облік усіх виробничих показників роботи Інституту та установ його дослідної мережі, систематизація статистичних матеріалів, підготовка статистичної звітності у втановлений термін;
 • складання, контроль та облік господарських договорів;
 • складання на основі пропозицій керівників наукових відділів Інституту та подання на затвердження директору Інституту штатного розпису, що відповідає тарифним сіткам, затвердженій структурі, посадовим окладам та діючим нормативам;
 • проведення маркетингових досліджень та вивчення коньюнктури ринку;
 • визначення наукового рівня розробок, патентування закінчених наукових розробок, реєстрація об’єктів інтелектуальної власності і оформлення прав власності на ці об’єкти;
 • розробка науково-методичних підходів капіталізації створеної наукової продукції;
 • розробка методологічних засад створення інтелектуальної продукції;
 • визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності;
 • проведення рекламно-інформаційної діяльності, що направлена на просування створеної наукової продукції на ринок.

Comments are closed.