Відділ екології водних екосистем та охорони вод

Відділ екології водних екосистем та охорони вод

завідувач відділом Сидоренко Олена Олександрівна, к.с.-г.н., с.н.с
Профіль Google Академія

 

У складі відділу:

 

Основні напрямки наукової діяльності Відділу:
 • дослідження закономірностей трансформації екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель в сучасних умовах;
 • розробка методології ведення моніторингу навколишнього природного середовища, в т.ч. моніторингу якості водних об’єктів, моніторингу еколого-меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, моніторингу стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем;
 • розробка екологічних показників для оцінки стану навколишнього природного середовища та методичних рекомендацій щодо їх застосування;
 • розробка наукових засад охорони земельних та водних ресурсів в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
 • розробка методології ренатуралізації меліорованих територій;
 • розробка комплексних підходів до консолідації водних і земельних ресурсів;
 • розробка схем комплексного використання та охорони водних і земельних ресурсів;
 • розробка оперативних та довгострокових прогнозів, пропозицій щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання та охорони меліорованих угідь, в т.ч. змін екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель;
 • розробка теоретичних та практичних засад екологічного аудиту водних і меліоративних об’єктів;
 • здійснення міжнародного співробітництва у галузі використання і охорони водних об’єктів, збереження водних ресурсів та екології меліорованих земель;
 • розробка нормативно-методичної документації в галузі охорони навколишнього середовища на меліорованих землях;
 • розробка заходів з охорони водних об’єктів транскордонних територій;
 • дослідження з питань якісної оцінки екологічного стану водних ресурсів для потреб охорони природи та господарства;
 • дослідження закономірностей формування якісних і кількісних показників водних ресурсів, що формуються на території водозабірних басейнів річок залежно від різних видів антропогенної діяльності;
 • дослідження закономірностей розвитку гідрологічних явищ і процесів в природних і штучних водних об’єктах з врахуванням антропогенних впливів і сучасних тенденцій зміни клімату;
 • встановлення закономірностей зміни якості води в залежності від гідрологічних умов і водності річок;
 • розробляння наукових та методологічних основ регулювання стоку і русел річок, оцінка рівнів паводкової небезпеки і ризику та дослідження, прогнози і моделювання процесів динаміки руслових процесів в басейнах гірських та рівнинних річок;
 • розробка методології оперативного реагування на погіршення якості вод з метою її покращення;
 • розробка наукових засад та структури моніторингу якості вод на водогосподарських об’єктах (природні водотоки, штучні водойми, водосховища, ставки);
 • здійснення моніторингу вод та аналіз інформації про їхній стан, виявлення основних причин (джерел) погіршення екологічного стану водних об’єктів, прогнозування змін гідрологічного режиму і екологічного стану водних об’єктів та розробляння науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення стійкості річкових екосистем;
 • розробка методик оперативного контролю зміни екологічного стану води і водних об’єктів в цілому;
 • розробляння та участь у реалізації державних цільових, міждержавних і регіональних програм з водного господарства, використання та відтворення водних ресурсів;
 • створення комплексної басейнової геоїнформаційної системи з банком кадастрової інформації про водний фонд, структуру водогосподарського комплексу, водні ресурси, їхнє використання та іншу інформацію;
 • розробляння і впровадження ефективних ресурсозберігаючих конструкцій берегозахисних і регулювальних гідротехнічних споруд протипаводкового захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 • гідрологічні та водогосподарські розрахунки при виконанні наукових та проектних робіт на водних об’єктах в басейнах річок і на меліоративних системах;
 • наукове обґрунтування проектних рішень та перевірка передбачених проектами заходів на зрошувальних і обводнювальних системах, водосховищах і каналах, що запобігають затопленню, підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозії ґрунтів, а також забрудненню поверхневих та підземних вод скиданням із зрошувальних систем;
 • наукове обґрунтування встановлення ставок зборів при видачі дозволів на спеціальне водокористування з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, що включають збір за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти;
 • розробка і впровадження природоохоронних технологій та протиерозійних інженерних споруд на схилових землях та в басейнах малих річок; − розробка системи галузевих нормативно-методичних документів з питань моніторингу та охорони вод, руслових процесів, регулювання русел та безпечної експлуатації гідротехнічних споруд водогосподарського призначення;
 • надання послуг з визначення якості зрошувальних, дренажних і скидних вод;
 • надання послуг з визначення хімічного складу питної води.

 Тематика наукових досліджень відділу екології водних екосистем та охорони вод, що проводяться

1. 05.02.01.12П Розробити організаційні та еколого-економічні засади консолідації меліорованих земель на основі оцінки їх еколого-меліоративного стану (2016-2018)

2. 05.02.01.01Ф Встановити закономірності функціонування меліорованих агроландшафтів гумідної зони та розробити науково-методологічні засади їх сталого використання (2016-2020)

3. 05.02.01.06Ф Розробити метод оцінки екологічного стану ґрунтів та виконати оцінку впливу систем землекористування на еволюцію меліорованих ґрунтів (2016-2018)

4. 05.03.01.01Ф Встановити закономірності водного обміну нових сортів культур суцільної сівби на меліорованих землях та обґрунтувати методологію формування інноваційних агротехнологій меліоративного землеробства (2016-2020)

 2.  Наявні проекти (розробки) відділу екології водних екосистем та охорони вод, що пропонуються потенційним споживачам 

 1. Методичні рекомендації з оцінки стану меліорованих агроландшафтів в зоні осушення за сучасних умов землекористування. Національна академія аграрних наук України. Інститут водних проблем і меліорації, 2015. – 40 с
 2. Методичні рекомендації щодо формування сталих агроландшафтів на меліорованих землях гумідної зони та наукові основи ренатуралізації. Національна академія аграрних наук України. Інститут водних проблем і меліорації, 2015. – 39 с.

Наявність ОПІВ

Патент на корисну модель № 45287 UA МПК G01 №15/08. Спосіб визначення структури порового простору ґрунтів (дисперсних середовищ). Опубліковано: 10.11.2009. Автори: Коломієць Сергій Степанович, Яцик Микола Васильович.

Контакти:

03022, м. Київ, вул.. Васильківська, 37, відділ екології водних екосистем та охорони вод відділення водних ресурсів Інститут водних проблем і меліорації НААН.
Лабораторія екології водних об'єктів – кабінет № 601, email: 63059@ukr.net, тел.: +38 (044) 257-40-21, +38 (044) 257-53-02

Comments are closed.