Відділ використання агроресурсного потенціалу

Відділ використання агроресурсного потенціалу – завідувач відділу кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дацько Людмила Валеріївна.

 

Провідні науковці відділу:
Дацько Людмила Валеріївна
Завідувач відділу використання агроресурсного потенціалу, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Основні напрями роботи:
– Оцінка агроресурсного потенціалу сільськогосподарських регіонів для визначення раціональних шляхів еколого-безпечного використання земель.
– Відпрацювання основних елементів технологій вирощування сільськогосподарських, плодово-ягідних та енергетичних культур.
– Науковий супровід ведення землеробства на меліорованих землях.
– Проведення консультацій з підвищення родючості ґрунтів Полісся, Лісостепу та Степу.
– Експерт-дорадник з питань охорони родючості ґрунтів.
Має понад 80 друкованих праць, у тому числі 2 колективні монографії, більше 15 методичних рекомендацій.
Основні праці:
1. Греков В.О. Охорона і відтворення родючості ґрунтів у зональних агроекосистемах / В.О. Греков, Л.В. Дацько // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 43-45.
2. Дацько Л.В. Екологічні та економічні аспекти сталого землекористування для відтворення родючості ґрунтів / Л.В. Дацько, М.І. Майстренко // Охорона родючості ґрунтів. – Вип. 8. – 2012. – С. 24-40.
3. Пліско І.В. Вартість основних поживних речовин у ґрунтах України / І.В. Пліско, Л.В. Дацько, О.С. Дем’янюк / Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 55-60.
4. Біоорганічні системи землеробства в зоні осушення : [Рекомендації] / за ред. член-кора НААН Ю.О. Тараріко. – К.: ДІА, 2013. – 216 с.
5. Тараріко Ю.О. Створення біоенергетичних агроекосистем у контексті уповільнення процесів опустелювання / Ю.О. Тараріко, Л.В. Дацько // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 4. – С. 7-10.
6. TARARIKO YuA, DATSKO LV Development of bioenergy agroecosystems to reduce the impact of desertification / https://www.conftool.pro/3sc-unccd-2015/index.php?page=browse Sessions&form_session=13&presentations=hide

Профіль Google Академія

Контакти: 067-193-21-60, 066-273-00-93
datsko05@mail.ru

Сорока Юрій Володимирович
кандидат сільськогосподарських наук
Основні напрями роботи:
– Оцінка агроресурсного потенціалу сільськогосподарських регіонів для визначення раціональних шляхів еколого-безпечного використання земель.
– Відпрацювання основних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
– Вивчення закономірностей формування потенціалу основних сільськогосподарських культур.
– Обґрунтування та розробка малозатратних технологій підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
– Науковий супровід ведення землеробства.
– Проведення державних випробувань агрохімікатів (добрив, регуляторів росту рослин, біопрепаратів).

Має понад 50 друкованих праць, у тому числі 5 у колективних монографіях, співавтор патенту.

Основні наукові праці:
1. Тараріко Ю.О. Стаціонарні агротехнічні досліди як інформаційна база моніторингу, моделювання та прогнозування розвитку агроекосистем / Ю.О. Тараріко, Ю.В. Сорока // Вісн. аграр. науки. – 2004. – №5. – С. 18 – 23.
2. Біоенеоргетичні зрошувані агроекосистеми. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва (Південний Степ України)/ За ред.. Ю. Тараріко. – К.: ДІА, 2010. – 86 с.
3. Єрьоміна Т.А. Реалізація агроресурсного потенціалу чорнозему звичайного в Північно-центральному Степу / Т.А. Єрьоміна, Ю.В. Сорока // Вісн. аграр. науки. – 2014. – №8. – С. 57 – 62.
4. Сайдак Р.В. Агрометеорологічний потенціал степової зони України / Р.В. Сайдак, Ю.В. Сорока // Агроекол. журн. – 2014. – №3. – С. 23 – 27.
5. Тараріко Ю.О. Методологія вибору оптимальної моделі аграрного виробництва / Ю.О. Тараріко, О.А. Козаченко, Ю.В. Сорока // Аграрна наука – виробництву. – 2012. – № 2. – С. 23
6. Тараріко Ю.О. Методика оцінки ефективності агротехнологій з урахуванням гідротермічних умов / Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак, Ю.В. Сорока – К.: Аграр. наука, 2013. – 64 с.
7. Методика біоенергетичного оцінювання систем землеробства / [Ю.О. Тараріко, О.А. Козаченко, Р.В. Сайдак, Ю.В. Сорока, Ю.Г. Лісовий, Л.В. Дацько, М.О. Дацько]: за наук. ред. Ю.О. Тараріка. – К.:Аграр. наука, 2013. – 40 с.
Контакти: 044-490-95-47

Сайдак Роман Васильович
кандидат сільськогосподарських наук

Основні напрями роботи:
– розробка науково-технологічних основ раціонального використання агроресурсів в агросфері України;
– розробка методології оцінки та районування агроресурсного потенціалу території України;
– розробка наукових основ використання та поширення в Україні с.-г. меліорацій з урахуванням агроресурсного потенціалу територій;
– вивчення закономірностей формування продуктивності польових культур з урахуванням агрокліматичних факторів;
– розробка алгоритмів та моделей прогнозування продуктивності польових культур в залежності від агрометеорологічних та агротехнічних факторів;
– формування та ведення баз даних агроресурсного забезпечення виробництва;
– математичне моделювання та прогнозування в землеробстві;
– експерт-дорадник з питань землеробства.
Має понад 60 друкованих праць.
Основні праці:
1. Сайдак Р.В. Оцінка території України за рівнями сприятливості агрометеорологічних та природних ресурсів для вирощування озимої пшениці // Меліорація і водне господарство.- 2004.- Вип. – 9.
2. Сайдак Р.В. Вплив агрометеорологічних та агротехнічних чинників на рівень і сталість продуктивності сільськогосподарських культур у зоні Південного Степу//Меліорація і водне господарство.- 2009.- Вип. – 97. С.261 – 271.
3. Сайдак Р.В. Сівозмінний фактор як засіб оптимізації водно-поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту//Вісник аграрної науки. – 2013. – №2. – С. 10-13.
4. Ромащенко М.І., Гринь Ю.І., Сайдак Р.В. Методичні аспекти розрахунку компенсації витрат сільгоспвиробникам за використання води для зрошення//Меліорація і водне господарство.- 2013.- Вип. – 100, том 1. С. 18 – 26.
5. Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. Методика оцінки ефективності агротехнологій з урахуванням гідротермічних умов/ Ю.Тараріко, Р.Сайдак, Ю.Сорока// – К.: Аграр.наука, 2013. – 64 с.
6. Сайдак Р.В. Зависимость эффективности удобрений с учетом гидротермических условий / Р.В. Сайдак // Агроекол. журн. – 2014. – № 4. – С. 74 – 78.
7. Saydak R.V. Vertical infiltration of moisture and nitrogen in sod-podzolic periodically water-logged soils / R.V. Saydak, Y.O. Tarariko // News of Science and Education – Science and Education, England – 2014. – № 20 (20). – С. 45 – 49.

Профіль Google Академія

Comments are closed.