Department of Water Resources

Завідувач відділом Шевченко Анатолій Миколайович, к.с.-г.н., с.н.с.
Профіль Google Академія

До складу Відділу водних ресурсів входять:

лабораторія управління водними ресурсами,
завідувач -Даниленко Ю.Ю., к.т.н.
Профіль Google Академія

лабораторія водопостачання та водовідведення,
завідувач – Мацелюк Є.М., к.т.н.

Основні напрями наукової діяльності:
• дослідження умов формування та стану водних ресурсів і проявів шкідливої дії вод;
• дослідження процесів трансформації водних ресурсів;
• дослідження та оцінка впливу господарської діяльності на стан водних ресурсів;
• дослідження й оцінка впливу природних та антропогенних чинників на розвиток процесів підтоплення та затоплення сільських територій;
• встановлення закономірностей природних, соціально-економічних та технологічних процесів при використанні водних ресурсів для зрошення та сільськогосподарського водопостачання;
• вивчення структури і характеру забруднень стічних вод сільських населених пунктів та підприємств агропромислового комплексу в сучасних умовах;
• створення теоретичних основ енергоощадливого водопостачання;
• розробка методології оцінювання, картографування та екологічного нормування антропогенних навантажень на водні ресурси й агроландшафти в зонах впливу водних меліорацій;
• формування наукових засад і методології організації систем геоінформаційного забезпечення прийняття рішень щодо управління водними ресурсами та комплексним захистом сільських територій від підтоплення, затоплення тощо;
• наукове обґрунтування методології водопідготовки при очищенні природних і стічних вод та підвищення ефективності роботи водоочисних споруд, методології замкнених систем водного господарства на підприємствах АПК;
• дослідження з питань організації і ведення моніторингу водних ресурсів і шкідливої дії вод;
• дослідження систем і споруд водопостачання і каналізації сільських населених пунктів і підприємств агропромислового комплексу;
• оцінювання, прогнозування та візуалізація водоресурсного потенціалу територій;
• районування сільських територій за водоресурсним потенціалом і перспективними напрямами його використання;
• диференціація території за напрямами та характером прояву несприятливих водно-екологічних ситуацій і шкідливої дії вод;
• оцінювання, моделювання та прогнозування стану і якості поверхневих водних ресурсів, стану і стійкості земель до проявів шкідливої дії вод, динаміки геоекологічних процесів, водно-екологічних ситуацій і ризиків із застосуванням методів геоінформатики, картографування, сучасних новітніх технологій (геоінформаційних, дистанційного зондування Землі тощо);
• прогнозування й оптимізація гідрохімічного режиму поверхневих вод;
• прогнозування змін водності річок;
• розроблення наукових основ раціонального використання водоресурсного потенціалу, способів і методів управління водними ресурсами;
• теоретичне та експериментальне обґрунтування методів і технологій:
 довгострокового та короткострокового прогнозування розвитку процесів формування, комплексного використання та відновлення водних ресурсів;
 складання, комп’ютерної візуалізації та оптимізації планів інтегрованого управління водними ресурсами (планів управління річковими басейнами) і водогосподарських балансів;
 обґрунтування управлінських рішень з інтегрованого управління водними ресурсами;
 просторового оцінювання та регулювання водного балансу агроландшафтів.
• розроблення методів, технологій та засобів для забезпечення ефективного очищення води, водопостачання та каналізування сільських населених пунктів і підприємств агропромислового комплексу;
• обґрунтування комплексу протидеградаційних, природоохоронних, у т.ч. водоохоронних заходів, заходів з раціонального використання і охорони водних ресурсів, управління їхньою якістю, заходів із захисту від небезпечних процесів, зумовлених дією вод;
• розроблення нормативних, науково-методичних документів із забезпечення діяльності басейнових та обласних управлінь водних ресурсів Держводагенства, організацій Мінприроди, Мінагрополітики України;
• розроблення наукових обґрунтувань та наукового забезпечення планів управління річковими басейнами, Схем, систем сільськогосподарського водопостачання;
• науковий супровід реалізації державних цільових програм щодо розвитку водного господарства й екологічного оздоровлення річок, забезпечення якісною питною водою регіонів України тощо;
• організація і проведення конференцій, семінарів, нарад з питань ефективного використання водних ресурсів, розвитку сільськогосподарського водопостачання, захисту територій від підтоплення тощо.

Бюджетна тематика наукових досліджень на 2018 р.
05.01.01.01Ф «Дослідити процеси формування водних ресурсів в агроландшафтах, розробити методи регулювання їх балансу та якості за різних систем землеробства»
05.01.01.05Ф «Встановити закономірності зміни якісних і кількісних показників природних вод внаслідок антропогенного навантаження на них та розробити методологію забезпечення якісною водою сільських споживачів »
05.01.02.01Ф «Виконати дослідження шкідливої дії вод та розробити науково- методологічні основи формування систем захисту агроландшафтів і сільських населених пунктів від її прояву»
05.01.03.02Ф «Дослідити спектральні характеристики водних об’єктів і меліорованих земель, розробити науково-методичні засади оцінювання їхнього екологічного стану за просторово розподіленими даними»
05.01.01.06П «Розробити раціональні технологічні схеми і конструкції споруд в системах сільськогосподарського водопостачання водонезабезпечених регіонів України»
05.01.01.07Пш «Вивчення закономірностей зміни якості води у слабопроточних затоках річок для оцінки можливості використання їх як джерел питного водопостачання»

Контакти:
03022, м. Київ, вул.. Васильківська, 37,
Інститут водних проблем і меліорації НААН
відділ водних ресурсів– кабінет № 304,
email: monitoring_protect@ukr.net,
тел.: +38 (044) 257-89-88

Comments are closed.