Загальні збори Національної академії аграрних наук України

28 квітня 2023 року в приміщенні Національного університету біоресурсів і природокористування відбулися Загальні збори НААН, на яких було розглянуто доповідь президента НААН Ярослава Михайловича ГАДЗАЛА «Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2022 рік та основні завдання на перспективу».

Президент НААН зазначив, що діяльність Академії у 2022 році була спрямована на наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу України з урахуванням умов воєнного часу, тому Україна має шанси посісти важливе місце на світовому ринку завдяки попиту на с.-г. продукцію, яка мусить досягти високої конкурентоспроможності та якості. Ярослав Михайлович підкреслив, що фахівцями всіх Відділень Академії в повному обсязі виконано план науково-дослідних робіт, серед яких відмічено результати Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН:

???? Розроблено методичні підходи до визначення секторальних складових водної безпеки України, встановлено закономірності впливу кліматичних змін на екологічний стан водних об’єктів України.

???? Запропоновано теоретичні та прикладні основи формування основних складових ґрунтозахисної адаптивно-ландшафтної системи землеробства; оптимальні параметри управління ґрунтовими процесами в умовах Лісостепу; система показників біологічної і мікробіологічної активності ґрунту за різних рівнів удобрення в польових сівозмінах зони Лісостепу.

✍️ Розроблено методологічні та методичні засади визначення збитків, завданих ґрунтам унаслідок збройної агресії російської федерації, та інтегрованої системи екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення.

???? Отримано нові наукові знання про системи навігації машинно-тракторних агрегатів, на основі яких розроблено математичні моделі, алгоритм і програмне забезпечення управління роботою обприскувача польових культур.

???? Виготовлено макетний зразок обприскувача з системами виявлення перешкод та аварійної зупинки.

???? Запропоновано напрями підвищення інвестиційної привабливості зрошуваних сільськогосподарських земель для забезпечення сталого розвитку сільських територій у зоні зрошення.

???? Запропоновано критерії оцінювання екологічних ризиків, пов’язаних з потенційним зниженням родючості та якості ґрунтів, втратою врожаю сільськогосподарських культур і погіршенням якості отриманої продукції.

????️ Систематизовано індикатори поширення процесів опустелювання; сформовано систему супутникових параметрів різної роздільної здатності для моніторингу ерозійно деградованих агроландшафтів для моделі RUSLE; розроблено рекомендації щодо заходів боротьби з опустелюванням в ерозійно небезпечних агроландшафтах із використанням даних дистанційного зондування Землі.

✅ Розроблено газохроматографічний метод визначення спрямованості процесів мінералізації-синтезу органічної речовини в ґрунті.

???? Запропоновано науково-методичні засади формування екологічно-безпечних систем землеробства в агроландшафтах зони Полісся та Карпатського регіону.

✍️ Створено вихідний матеріал для отримання сорту хмелю з визначеними функціонально-технологічними характеристиками.

???? Розроблено ескізну конструкторську документацію та виготовлено експериментальний зразок ферментаційної установки для виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин у рідкій товарній формі та виробництва золотоочки звичайної.

???? Зібрано та узагальнено дані про кліматичну ситуацію, ґрунти, рослинність, сучасний склад флори та фауни хребетних, фенологію, чисельність та динаміку фонових і рідкісних видів біоти Біосферного заповідника “Асканія-Нова”.

На Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН на 2023 рік покладено виконання фундаментальних і прикладних завдань, які дозволять забезпечити формування наукових основ державної політики у сфері збалансованого використання, охорони та відтворення земельних ресурсів, інноваційного розвитку галузі землеробства, меліорації та механізації на етапі збройної агресії рф та повоєнного відновлення України, забезпечення контролю виконання Плану заходів НААН з виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією та опустелюванням для досягнення нейтрального рівня деградації земель в Україні, а також виконання плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

Про фінансове забезпечення та використання коштів у 2022 році в системі НААН доповів перший віце-президент НААН Михайло Васильович ГЛАДІЙ.

Від Інституту водних проблем і меліорації НААН учасниками Загальних зборів НААН були як дійсні члени (академіки і члени-кореспонденти) НААН, так і як запрошені наукові працівники, що передбачено положеннями Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Події та новиниPermalink

Comments are closed.