Аспірантура та докторантура

Для забезпечення інституту та наукових установ кваліфікованими науковими кадрами вищої кваліфікації в державному і недержавному секторах народного господарства в інституті у 1930 р. було створено аспірантуру. У 1934 р. створено кваліфікаційну комісію за спеціальностями: «Сільськогосподарські меліорації» (зрошення, осушення, меліорація ґрунтів), «Гідрологія», «Гідрогеологія», «Гідротехнічні споруди», «Сільськогосподарське водопостачання». З 70-х років минулого століття напрями аспірантської підготовки інституту включали додатково технологію, механізацію і організацію будівництва та автоматизацію управління. З 1993 р. підготовку фахівців проводили за спеціальностями: «Меліорація і зрошуване землеробство», «Гідротехнічне і меліоративне будівництво». На початку 1997 р. в інституті було відкрито докторантуру за спеціальностями: «Гідротехнічні меліорації» і «Меліорація і зрошуване землеробство». Згідно наказу Вищої атестаційної комісії України (№ 344) з 1999 р. спеціальності: «Меліорація і зрошуване землеробство», «Гідротехнічні меліорації» були об'єднані у спеціальність «Сільськогосподарські меліорації» (технічні і сільськогосподарські науки). Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 р. протокол №  112 щодо перереєстрації діючої аспірантури і докторантури інституту було затверджено спеціальності: 06.01.02 – «Сільськогосподарські меліорації» (технічні і сільськогосподарські науки).

Згідно з рішенням вченої ради Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України від 20.05.2016 р. (протокол № 6) в інституті відкрито докторантуру за спеціальностями 201 – «Агрономія» та 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2016 р. № 933 Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України  отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти відповідно до галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво», за спеціальністю  192 – «Будівництво та цивільна інженерія» з ліцензованим обсягом 10 осіб та відповідно до галузі знань 20 – «Аграрні науки» та продовольство, за спеціальністю 201 – «Агрономія» з ліцензованим обсягом 10 осіб. Обидві спеціальності акредитовані строком на 5 років, що підтверджується відповідними сертифікатами  (201 – «Агрономія»  (сертифікат про акредитацію № 823; строк дії сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми до 01.07.2026 р.); 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (сертифікат про акредитацію № 1237; строк дії сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми до 01.07.2026 р.).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 в Інституті водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України  утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.362.01  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських та технічних наук зі спеціальності – 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» строком по 09.10.2025 р.

За приблизними підрахунками починаючи з 30-х років минулого століття в інституті підготовлено 35 докторських і 444 кандидатських дисертацій.

Станом на сьогоднішній день навчання в аспірантурі і докторантурі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України здійснюється з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями: 201 – «Агрономія» і 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Для продуктивного навчання і роботи здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук в інституті створені необхідні умови, а саме:

 • вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в інституті, бібліотеках і державних архівах України;
 • отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта), на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення вченою радою інституту аспіранту двох керівників;
 • безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;
 • академічну мобільність, що реалізується відповідно до  законодавства;
 • академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства;
 • канікули тривалістю два календарних місяці;
 • трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства.

Метою кадрової політики інституту на сучасному етапі є не тільки збереження, але й ефективне відтворення кадрового потенціалу інституту та його дослідної мережі, створення умов для успішної наукової праці, підготовки наукової молоді.

Інститут має всі необхідні умови для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру,  а саме:

 • кваліфікованих керівників: докторів наук та кандидатів наук/докторів філософії;
 • наукові школи за пріоритетними напрямами;
 • експериментальні бази в складі лабораторій, на яких здійснюються наукові дослідження в різних регіонах країни;
 • власне джерело публікацій;
 • спеціалізовану вчену раду.

Завідувач відділу наукових кадрів та аспірантури, кандидат історичних наук  ЄГОРОВА Світлана Віталіївна

Телефон для довідок: (+38044) 2571269; (+38044) 2574030;  е-mail: iwpim.naan@gmail.com

Секретар спецради Д 26.362.01, завідувач відділу водних ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ШЕВЧЕНКО Анатолій Миколайович

Телефон для довідок: (+38044) 2574001; е-mail: d26.362.01iwpim.naan@gmail.com


Comments are closed.