Видання ІВПіМ

2016 рік

Річка Рось та її використання

«Річка Рось та її використання» П.О.Бабій, В.І.Вишневський, С.А. Шевчук.

У Науковому виданні висвітлено природні особливості р. Рось та історію її використання в господарській сфері. Подано відомості про створений в басейні річки водогосподарський комплекс та проблеми його функціонування. Наведено дані про водний режим та якість води. Висвітлено екологічні проблеми Росі та діяльність з їх розв’язання. Наведено відомості про рекреаційно-туристичне використання річки. Для фахівців у сфері водного господарства, охорони природи, краєзнавців, викладачів, студентів. Річка Рось та її використання. Наукове видання / Бабій П.О., Вишневський В.І., Шевчук С.А. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2016. – 128 с. : іл. – Бібліогр. : с. 116-118.

Стратегія управління паводковими ризиками в басейнах річок Українських Карпат

Стратегія управління паводковими ризиками в басейнах річок Українських Карпат

Методика оцінки динаміки руслових деформацій

Методика оцінки динаміки руслових деформацій

Методика з визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і смуг відведення з особливим режимом використання

Методика з визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і смуг відведення з особливим режимом використання (з урахуванням проекту змін до Водного Кодексу України)

Методика оцінки рівнів паводкової небезпеки в басейнах річок Українських Карпат

Методика оцінки рівнів паводкової небезпеки в басейнах річок Українських Карпат

2015 рік

Водна стратегія України на період до 2025 року

Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) (за науковою редакцією М.І. Ромащенка, М.А. Хвесика, Ю.О. Михайлова) Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) – К.: , 2015. – 46 с.

У розробленні стратегії взяли участь: Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк (Національна академія аграрних наук України) М.І. Ромащенко, Ю.О. Михайлов, В.І. Вишневський, А.М. Шевченко, С.А. Шевчук, Ю.Ю. Даниленко, О.М. Козицький (Інститут водних проблем і меліорації (ІВПіМ)) М.А. Хвесик (Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвиту НАУ») О.І. Фурдичко, О.Г. Тараріко, В.В. Коніщук, І.В. Шумигай (Інститут агроекології і природокористування НААН) С.А. Балюк (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського») О.І. Бондар (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління) Г.М. Цвєткова (Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86») В. Мельничук (Національний екологічний центр України) Схвалено і рекомендовано до друку Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН від 25 грудня 2014 р., протокол № 12 Водна стратегія на період до 2025 року завантажити

Краплинне зрошення. Навчальний посібник

Краплинне зрошення / Навчальний посібник // Ромащенко М.І., Рокочинський А.М., Корюненко В.М., Калєніков А.Т., та інш. У посібнику розглянуто принципи проектування систем краплинного зрошення з урахуванням кліматично-грунтових умов України та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, питання їх будівництва та експлуатації. Навчальний посібник призначено для студентів вузів напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Гідромеліорація», а також може бути корисним для наукових працівників, співробітників проектних та водогосподарських організацій, фермерів та працівників сільськогосподарських підприємств різної форми власності.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ:
Передмова.
1. Сучасний стан та основні проблеми зрошення в україні.
2. Ґрунтово-кліматичні умови україни.
3. Біологічні особливості сільськогосподарських культур та їх вимоги до основних факторів природного середовища.
4. Проектний режим зрошення сільськогосподарських культур.
5. Системи краплинного зрошення.
6. Розрахунки систем краплинного зрошення.
7. Технологія будівництва систем краплинного зрошення.
8. Технічне обслуговування та експлуатація систем краплинного зрошення.
9. Охорона навколишнього середовища.
10. Економічні аспекти застосування краплинного зрошення.
Література.
Додатки.

Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України

Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України

Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колективна монографія

Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колективна монографія /за ред. акад. НААН С.А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А.В.Кучера. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 428 с.

Екологічний туризм. Навчальний посібник

Вишневський В.І. Екологічний туризм. Навчальний посібник. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с.

Проектування закритих зрошувальних систем

Проектування закритих зрошувальних систем. Навчальний посібник. За редакцією проф.. А.М. Рокочинського та проф.. Ю.І. Гриня. Дніпропетровськ-Рівне 2015 р.

Тимчасові районовані норми водопотреби сільськогосподарських культур для зрошення дощуванням: рекомендації

Тимчасові районовані норми водопотреби сільськогосподарських культур для зрошення дощуванням: рекомендації. — К.: Аграр. наука, 2015. — 24 с. Наведено районовані за коефіцієнтом природного зволоження норми водопотреби нетто сільськогосподарських культур, що вирощують на зрошуваних землях Степу України при поливі дощуванням. Розрахунки виконано на основі аналізу погодних умов за даними спостережень метеостанцій Півдня України за період 1991-2015 рр. з використанням інформаційно-обчислювального комплексу «Водокористування» та експериментальних досліджень, що виконувались в останні роки у господарствах. Документ призначено для складання річних планів водокористування, розробки проектних планів реконструкції, будівництва зрошувальних систем і техніко-еконо- мічного обґрунтування відновлення зрошення науковими, проектними інститутами та водогосподарськими організаціями. Для оперативного планування зрошення у господарствах ці норми не використовують. Для цього рекомендується інформаційно-обчислювальна система оперативного планування зрошення ІС «ГІС Полив», що враховує у плануванні поливів поточні погодні умови, властивості ґрунтів, біологічні особливості та стан рослинності, техніку поливів, спроможність насосних станцій та інші показники, що впливають на формування врожаю сільськогосподарських культур у господарстві.

Авторський колектив: О.І. Жовтоног — доктор с.-г. наук (керівник); Л.А. Філіпенко — провідний науковий співробітник, кандидат географічних наук (відповідальний виконавець); В.В. Поліщук — провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук; Т.Ф. Деменкова, А.Ф. Салюк, І.К. Шостак, А.О. Амарі, Н.О. Діденко, Я.О. Бульба — наукові співробітники; К.І. Чорна — аспірант.

УДК 631.6 ББК 40.6

Відомості про документ:
1. РОЗРОБЛЕНО у Інституті водних проблем і меліорації НААН.
2. СХВАЛЕНО вченою радою ІВПіМ НААН 4 березня 2014 р. (протокол №6).
3. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО секцією «Експлуатація водогосподарських систем» НТР Держводагентства України 17 серпня 2015 р. (протокол №4).

Рекомендації з удосконалення технологій і конструкцій споруд для очищення і використання природних і стічних вод в замкнених системах водокористування на підприємствах АПК (на прикладі птахокомплексів та спиртових заводів)

«Рекомендації з удосконалення технологій і конструкцій споруд для очищення і використання природних і стічних вод в замкнених системах водокористування на підприємствах АПК (на прикладі птахокомплексів та спиртових заводів)» — К., 2015. — 55 с. Рекомендації розробили наукові співробітники Інституту водних проблем і меліорації НААН: П.Д. Хоружий — доктор техн. наук, професор, Є.М. Мацелюк, Д.В. Чарний, Т.П. Хомутецька — кандидати техн. наук, С.Р. Стасюк, С.В. Кулаківський, О.Ю. Поберезніченко, Д.О. Сілянок — аспіранти. За науковою редакцією П.Д. Хоружого — доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України. У «Рекомендаціях» висвітлено актуальні питання раціонального використання водних, матеріальних і енергетичних ресурсів у системах водопостачання і водовідведення на підприємствах АПК. На прикладах Гаврилівського птахокомплексу і Червонослобідського спиртового заводу розглянуто основні науково-технічні заходи щодо оптимізації систем водопостачання і водовідведення шляхом створення замкнених систем водного господарства та оптимізації роботи всіх взаємодіючих споруд.

Розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, що займаються питаннями проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення на підприємствах АПК.

Рецензенти: Волошкіна О.С. — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури. Попов В.М. — доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації НААН. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту водних проблем і меліорації НААН від 17 грудня 2015р., протокол №16.

2014 рік

Концепція відновлення та розвитку зрошення у Південному регіоні України

УДК 631.6 ББК 40.6 Концепція відновлення та розвитку зрошення у південному регіоні України (за науковою редакцією д.т.н., академіка НААН М.І. Ромащенка) Концепція відновлення та розвитку зрошення у південному регіоні України – К.: ЦП «Компринт», 2014 – 28 с.

В розробленні Концепції взяли участь: Гадзало Я.М., д.с.-г.н., академік НААН (Національна академія аграрних наук України) Ромащенко М.І., д.т.н., академік НААН (керівник розробки), Гринь Ю.І., д.т.н., Жовтоног О.І., д.с.-г.н., Коваленко П.І., д.т.н., академік НААН, Михайлов Ю.О., д.т.н., Попов В.М., д.т.н., Тараріко Ю.О., д.с.-г.н., чл.-кор. НААН, Бабіцький В.В., к.т.н., Даниленко Ю.Ю., к.т.н., Конаков Б.І., к.т.н., Крученюк В.Д., к.т.н., Музика О.П., к.т.н., Савчук Д.П., к.т.н., Шатковський А.П., к.с.-г.н., Шевченко А.М., к.с.-г.н., Шевчук Я.В., Книш В.В., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. (Інститут водних проблем і меліорації НААН) Вожегова Р.А., д.с.-г.н., Малярчук М.П., д.с.-г.н., Найдьонова В.О., почесний академік НААН (Інститут зрошуваного землеробства НААН) Балюк С.А., д.с.-г.н., академік НААН (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН) Мангер В.М., к.е.н. (ДП «Водексплуатація» Держводагентства України)

Схвалено і рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту водних проблем і меліорації НААН від 23 липня 2014 р., протокол № 9. © Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2014

Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення

Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення / М. І. Ромащенко, А. П. Шатковський, Л. Г. Усата [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації, ННЦ «Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Ін-т зрошуваного землеробства. — Київ : [б. и.], 2014. — 46 с. — ISBN 978-8700-15-14

Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях

Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства, Ін-т водних проблем і меліорації ; підгот.: Р. А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко, М. П. Малярчук [та ін.]. — Херсон : Грінь Д.С., 2014. — 286 с. — ISBN 978-617-7243-28-0

Рис в Україні (колективна монографія)

Рис в Україні (колективна монографія) /за ред. д.т.н., проф., член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., проф. А.М. Рокочинського, д.е.н., проф. Л.М. Грановської. -К. -2014, -991 с.

Механізми фунгіцидного захисту

Механізми фунгіцидного захисту/ Ф.С. Мельничук, М.С.Ретьман, І.В.Лепешкін. -К.: Фенікс, Колобіг, 2014, -192 с.

Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві

Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві/ С.В.Ретьман, О.І.Борзих, Т.М.Кислих, О.В.Шевчук, Н.П. Горбачова, Т.С.Віннічук, Ф.С.Мельничук, О.А.Марченко, М.С.Ретьман, М.І. Демчинська, Г.В.Коваль, В.У.Ящук -К.: Колобіг, 2014, -352 с.

Гідротехнічні меліорації лісових земель

Гідротехнічні меліорації лісових земель/ В.Ю. Юхновський, Б.І. Конаков, С.М. Дударець, В.М. Малюга. -К.: Кондор, 2014, -380 с.

Гарбуз – олійна культура: Монографія

Гарбуз – олійна культура: Монографія/ Лимар В.А., Семен Д.Т. -Херсон: Айлант, 2014, -160 с. «Південна державна сільськогосподарська дослідна станція» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

2013 рік

Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України

Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України.-Київ: Аграрна наука, 2013. – 160с., обл.-вид. арк. 11,68 (Ромащенко М.І., Шевченко А.М., Савчук Д.П.);

Біоорганічні системи землеробства в зоні осушення (Рекомендації)

Біоорганічні системи землеробства в зоні осушення (Рекомендації).За ред.. Ю.О. Тараріко, О.М. Берднікова. – К.: ДІА, 2013. 150 с.

Внутрипочвенный влагообмен, водопотребоение и водообеспеченность многолетних культурных травостоев

Н.А. Муромцев, П.И. Коваленко, Н.А. Семенов, Ю.А. Мажайский, Н.В. Яцык, А.В. Шуравилин, Г.В. Воропай, К.Б. Анисимов, С.С. Коломиец, «Внутрипочвенный влагообмен, водопотребоение и водообеспеченность многолетних культурных травостоев», Рязань, Москва «Сам Полиграфист», 2013 г., 300 с, 18,75 п.л.

Малі річкі Києва

 Малі річкі Києва.

Наведено історичні відомості про малі річки м. Києва. Представлено дані про їх гідрографічні характеристики, людський вплив і сучасний стан. Сформульовано проблеми, які мають бути вирішені у сфері екологічного оздоровлення річок. Для дослідників природи, краєзнавців, фахівців з охорони довкіл¬ля, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор С.В. Кульчицький, Інститут історії НАНУ, доктор географічних наук Р.І. Сосса, Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”

Схвалено до друку Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН. Протокол № 5 від 1 серпня 2013 р.

Видання здійснено за сприяння Інституту водних проблем і меліорації НААН (директор — М.І. Ромащенко) та Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області Держводагентства України (начальник — М.М.Урупа)

Технологія вирощування томата, цибулі ріпчастої в сівозміні. Томат - цибуля ріпчаста - ячмінь озимий

Технологія вирощування томата, цибулі ріпчастої в сівозміні. Томат — цибуля ріпчаста — ячмінь озимий. Нуково-практичні рекомендації.

Comments are closed.