Відділ екології водних екосистем та охорони вод

Відділ екології водних екосистем та охорони вод

завідувач відділом Сидоренко Олена Олександрівна, к.с.-г.н., с.н.с

У складі відділу:

Основні напрямки наукової діяльності Відділу:

− дослідження закономірностей трансформації екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель в сучасних умовах;
− розробка методології ведення моніторингу навколишнього природного середовища, в т.ч. моніторингу якості водних об’єктів, моніторингу еколого-меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, моніторингу стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем;
− розробка екологічних показників для оцінки стану навколишнього природного середовища та методичних рекомендацій щодо їх застосування;
− розробка наукових засад охорони земельних та водних ресурсів в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
− розробка методології ренатуралізації меліорованих територій;
− розробка комплексних підходів до консолідації водних і земельних ресурсів;
− розробка схем комплексного використання та охорони водних і земельних ресурсів;
− розробка оперативних та довгострокових прогнозів, пропозицій щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання та охорони меліорованих угідь, в т.ч. змін екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель;
− розробка теоретичних та практичних засад екологічного аудиту водних і меліоративних об’єктів;
− здійснення міжнародного співробітництва у галузі використання і охорони водних об’єктів, збереження водних ресурсів та екології меліорованих земель;
− розробка нормативно-методичної документації в галузі охорони навколишнього середовища на меліорованих землях;
− розробка заходів з охорони водних об’єктів транскордонних територій;
− дослідження з питань якісної оцінки екологічного стану водних ресурсів для потреб охорони природи та господарства;
− дослідження закономірностей формування якісних і кількісних показників водних ресурсів, що формуються на території водозабірних басейнів річок залежно від різних видів антропогенної діяльності;
− дослідження закономірностей розвитку гідрологічних явищ і процесів в природних і штучних водних об’єктах з врахуванням антропогенних впливів і сучасних тенденцій зміни клімату;
− встановлення закономірностей зміни якості води в залежності від гідрологічних умов і водності річок;
− розробляння наукових та методологічних основ регулювання стоку і русел річок, оцінка рівнів паводкової небезпеки і ризику та дослідження, прогнози і моделювання процесів динаміки руслових процесів в басейнах гірських та рівнинних річок;
− розробка методології оперативного реагування на погіршення якості вод з метою її покращення;
− розробка наукових засад та структури моніторингу якості вод на водогосподарських об’єктах (природні водотоки, штучні водойми, водосховища, ставки);
− здійснення моніторингу вод та аналіз інформації про їхній стан, виявлення основних причин (джерел) погіршення екологічного стану водних об’єктів, прогнозування змін гідрологічного режиму і екологічного стану водних об’єктів та розробляння науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення стійкості річкових екосистем;
− розробка методик оперативного контролю зміни екологічного стану води і водних об’єктів в цілому;
− розробляння та участь у реалізації державних цільових, міждержавних і регіональних програм з водного господарства, використання та відтворення водних ресурсів;
− створення комплексної басейнової геоїнформаційної системи з банком кадастрової інформації про водний фонд, структуру водогосподарського комплексу, водні ресурси, їхнє використання та іншу інформацію;
− розробляння і впровадження ефективних ресурсозберігаючих конструкцій берегозахисних і регулювальних гідротехнічних споруд протипаводкового захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
− гідрологічні та водогосподарські розрахунки при виконанні наукових та проектних робіт на водних об’єктах в басейнах річок і на меліоративних системах;
− наукове обґрунтування проектних рішень та перевірка передбачених проектами заходів на зрошувальних і обводнювальних системах, водосховищах і каналах, що запобігають затопленню, підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозії ґрунтів, а також забрудненню поверхневих та підземних вод скиданням із зрошувальних систем;
− наукове обґрунтування встановлення ставок зборів при видачі дозволів на спеціальне водокористування з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, що включають збір за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти;
− розробка і впровадження природоохоронних технологій та протиерозійних інженерних споруд на схилових землях та в басейнах малих річок;
− розробка системи галузевих нормативно-методичних документів з питань моніторингу та охорони вод, руслових процесів, регулювання русел та безпечної експлуатації гідротехнічних споруд водогосподарського призначення;
− надання послуг з визначення якості зрошувальних, дренажних і скидних вод;
− надання послуг з визначення хімічного складу питної води.

Тематика наукових досліджень відділу, що проводяться

04.04.01.01Ф Розробити методологію формування сталих агроландшафтів на меліорованих землях гумідної зони та наукові засади їхнього використання і ренатуралізації (2012-2015).

04.02.01.08П Розробити метод визначення найменшої вологомісткості різних типів ґрунтів з урахуванням їхньої водоутримувальної характеристики (2014-2015 рр.).

Наявні проекти (розробки) відділу, що пропонуються потенційним споживачам

 • Методичні вказівки по організації та веденню моніторингових робіт на осушуваних землях /заг. ред. В.Є. Алексеєвський. – К., 1995. – 77 с.
 • Методичні вказівки по оцінці еколого-меліоративного стану осушуваних земель України /заг. ред. О.В. Цвєтової. – К., 1995. – 42 с.
 • ВБН 33-5.5-01-97 Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях. Частина 2 – Осушувані землі /[В.Є.Алексеєвський, О.В. Цвєтова, Г.П. Рябцева та ін.]. –К.: Державний комітет України з водного господарства, 1997. – 70 с.
 • Посібник з ведення спостережень для еколого-меліоративного моніторингу (ЕММ) на осушуваних землях гумідної зони України до ВБН 33-5.5-01-97 «Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях України». Частина 2 – «Осушувані землі» /[В.Є.Алексеєвський, О.В. Цвєтова, Г.П. Рябцева та ін.]. – К., 1997. – 124 с.
 • Посібник з методики оцінки і прогнозу еколого-меліоративного стану меліорованих земель. Частина 2 – Методика оцінки і прогнозу еколого-меліоративного стану та екологічної надійності осушувальних систем в гумідній зоні України /[В.Є. Алексеєвський, О.В. Цвєтова, І.Ю. Насєдкін та ін.]. – К., 2000. – 34 с.
 • Інформаційно-обчислювальне забезпечення моніторингу меліорованих земель. Частина 2 – Методика створення інформаційно-довідкових і інформаційно-обчислювальних систем ведення еколого-меліоративного моніторингу (Посібник 3 до ВБН 33-5.5-01-97 «Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях України» Частина 2 – Осушувані землі) (2001 р.).
 • Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах /під редакцією М.І. Ромащенко, Ю.Й. Бахмачука. – К.: Аграрна наука, 2004. – 94 с.
 • Сучасний еколого-меліоративний стан верхоріччя Прип’яті (2004 р.).
 • Методичні вказівки по вибору об’єктів спостережень, розміщенню і обладнанню спостережної мережі для цілей еколого-меліоративного моніторингу осушуваних земель Полісся України і Білорусі (2005 р.).
 • Рекомендації щодо регламентування заходів з освоєння і сільськогосподарського використання осушених торфів, що зазнають деградаційних процесів (2005 р.).
 • Рекомендации по оценке состояния ландшафтов Полесья с осушаемыми органогенными почвами и обоснованию мероприятий по их рациональному использованию (2008 г.).
 • Методичні вказівки з оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель Полісся України і Білорусі за даними моніторингу (2008 р.).
 • Рекомендації з агроекологічної оцінки осушуваних земель Полісся з органогенними ґрунтами для обґрунтування напрямків їх подальшого меліоративного освоєння і сільськогосподарського використання (2008 р.).
 • НД Організація і ведення моніторингу меліорованих земель та підтоплення територій (2009 р.).
 • Методика оцінки та нормування антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти (2011 р.).
 • Гідрогеоекологічні умови верхів’я долини річки Прип’ять /за ред. П.І.Коваленко, Ю.Й. Бахмачука. – Ковель: Ковельська міська друкарня. – 219 с.

Приклади реалізації проектів (розробок), партнери

 • Разработана методология эколого-мелиоративного мониторинга Полесья «Осушаемые земли Украины и Беларуси» и обосновано критерии оценки экологического состояния осушаемых и прилегающих к ним земель (2001-2008 рр.).Республиканское унитарное предприятие «Институт мелиорации», республика Беларусь.
 • Проведена агроэкологическая и почвенно-мелиоративная оценка земель Полесья для обоснования главных направлений развития мелиорации в регионе (2001-2008 рр.).Республиканское унитарное предприятие «Институт мелиорации», республика Беларусь.
 • Екологічний супровід русловідновлювальних робіт в верхоріччі Прип’яті на території Рівненської області (2002-2004 рр.).Рівненська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Львівський національний університет ім. І.Франка, Шацький національний природний парк.
 • Науково-екологічне супроводження русловідновлювальних робіт в верхоріччі Прип’яті на території Волинської області (2002-2008 рр.).Волинське обласне управління водного господарства, Волинська гідрогеолого-меліоративна партія, Шацький національний природний парк.
 • Досліджені закономірності трансформації меліорованих агроландшафтів та розроблені наукові основи інтегрованого управління водно-земельними ресурсами на меліорованих територіях зони надлишкового зволоження (2006-2010 рр.).Волинське обласне управління водного господарства, Волинська гідрогеолого-меліоративна партія.
 • Розроблені наукові основи та інформаційне забезпечення обґрунтування систем комплексного захисту меліорованих територій від процесів деградації та підтоплення (2006-2010 рр.).Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського».
 • Консолідація земельних і водних ресурсів двох пілотних об’єктів на території Волинської області України (2008 р.).Урядова Агенція з управління земельними і водними ресурсами Міністерства сільського господарства Нідерландів, Державне підприємство «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Волинське обласне управління водних ресурсів, ЗАТ Інститут «Волиньводпроект», Луцьке міжрайонне управління водного господарства.
 • Оцінка сучасного стану природного середовища в межах зони можливого впливу кар’єру «Хотиславський» (відновлення обстеження ґрунтів, ґрунтових та підземних вод в зоні впливу Хотиславського кар’єру (республіка Білорусь) на території Волинської області) (2010, 2013 рр.)Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Орган Генеральної Асамблеї ООН «ЮНЕП» – Программа ООН по окружающей среде, Організація при ООН «ПРООН» – Программа развития ООН, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Высшая школа экологии и управления в Варшаве (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania), Волинська обласна державна адміністрація, Волинське обласне управління водного господарства, Шацький національний природний парк, Інститут екології Карпат НАН України.
 • Оцінка екологічного стану поверхневих вод басейнів річок Давидівка та Боберка Львівської області (2012 р.).Дублянське управління водного господарства.
 • Оцінка екологічного стану поверхневих вод басейну річки Луг Львівської області (2012 р.).Жидачівське управління водного господарства.
 • Оцінка екологічного стану поверхневих вод басейну річки Маруся Львівської області (2012 р.).Жовківське управління водного господарства.
 • Розроблено систему заходів збереження екологічної стабільності водних об’єктів гумідної зони України (2012-2014). Волинське обласне управління водного господарства, Волинська гідрогеолого-меліоративна партія.

Наявність ОПІВ

Патент на корисну модель № 45287 UA МПК G01 №15/08. Спосіб визначення структури порового простору ґрунтів (дисперсних середовищ). Опубліковано: 10.11.2009. Автори: Коломієць Сергій Степанович, Яцик Микола Васильович.

Контакти:

03022, м. Київ, вул.. Васильківська, 37, відділ екології водних екосистем та охорони вод відділення водних ресурсів Інститут водних проблем і меліорації НААН.
Лабораторія екології водних об’єктів – кабінет № 601, email: 63059@mail.ru, тел.: +38 (044) 257-40-21, +38 (044) 257-53-02

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>