Видання ІВПіМ

2023 рік

Формування біоенергетичних зрошуваних агроекосистем в Лісостепу

Формування біоенергетичних зрошуваних агроекосистем в Лісостепу.  Монографія; за ред. акад. НААН Ю. О. Тараріка. ISBN 978-966-540-575-7

Авторський колектив: Ю. О. Тараріко, М. І. Ромащенко, В. А. Величко, Ю. В. Сорока, Р. В. Сайдак, Т. В. Матяш, В. П. Ковальчук, В. П. Лукашук, Г. І. Личук, С. С. Коломієць, В. В. Книш, Я. П. Цвей, Л. В. Центило, І. О. Созінов, Л. Г. Усата, С. В. Вітвіцький, Т. В. Митя, М. В. Пашкова, А. В. Крученюк, О. П. Войтович

Показано тенденції змін кліматичних та агрометеорологічних ресурсів у центральній частині Правобережного Лісостепу, обґрунтовано необхідність відновлення і розширення обсягів водних меліорацій у регіоні. На інформаційній базі стаціонарного агротехнічного досліду здійснено оцінювання потенціалу продуктивності цієї сільськогосподарської території, показано значення оптимізації поживного, водно-повітряного та сівозмінного факторів, встановлено тенденції змін показників родючості ґрунту за різних систем удобрення. Висвітлено особливості сучасної практики виробничої діяльності сільськогосподарського різногалузевого підприємства в Правобережному Лісостепу та запропоновано перспективні варіанти вдосконалення його галузевої структури на засадах органічного зрошувального землеробства, енергетичного самозабезпечення і високого рівня економічної ефективності. Рекомендовано для керівників і персоналу різних рівнів управління АПК, студентів аграрних навчальних закладів.

The trends of changes in climatic and agro-meteorological resources in the central part of the Right Bank Forest-Steppe are shown; the need to restore and expand the volume of water reclamation in the region was substantiated. Using the information base of the stationary agro-technical experiment, the productivity potential of this agricultural area was evaluated, the importance of optimizing nutrient, water-air, and crop rotation factors was shown, and the trends of soil fertility changes when applying different fertilization systems were determined. The features of the modern production activity of the agricultural multi-branch enterprise in the Right Bank Forest Steppe are highlighted and promising options for improving its branch structure based on organic irrigated agriculture, energy self-sufficiency and a high level of economic efficiency are proposed. It is recommended for managers and staff of various levels in agricultural sector, and students of agricultural educational institutions.

Завантажити/download  https://doi.org/10.31073/978-966-540-575-7

 

2022 рік

Багаторічні зміни водного режиму річок 

  

Багаторічні зміни водного режиму річок України / В. І. Вишневський, А. В. Куций. – Київ: Накова думка, 2022. – 252 с.  

У монографії узагальнено відомості про найважливіші гідрологічні характеристики річок: рівні і витрати води, стік завислих наносів, температуру води та ін. Встановлено зміни водного режиму, що відбулись в останні десятиліття, зокрема під впливом кліматичних змін і господарської діяльності. Подано опис найбільших річок і створених на них водогосподарських об’єктів. Наведено дані щодо розташування гідрологічних постів, а також фотознімки багатьох із них. Для гідрометеорологів, водогосподарників, фахівців з охорони довкілля, викладачів і студентів вищих закладів освіти.


This book presents generalized information on the most important hydro- logical characteristics of rivers: water levels and flow rates, runoff of suspended sediments, water temperature, etc. The observed changes in the water regime in recent decades, in particular under the influence of climate change and eco- nomic activity, have been identified. The description of the largest rivers and the water management objects created on them is given. Data on the location of hydrological posts, as well as photographs of many of them are provided. The book is designed for the hydrometeorologists, water managers, envi- ronmentalists, university lecturers and students.

Завантажити/download

Управління водним режимом за вирощування перспективних кормових культур на осушуваних землях

  

Управління водним режимом за вирощування перспективних кормових культур на осушуваних землях; за наук. ред. канд. техн. наук Г. В. Воропай. Київ: Аграрна наука, 2022. 244 с. ІSВN 978-966-540-561-0

Авторський колектив: Інститут водних проблем і меліорації НААН – Г. В. Воропай, М. В. Яцик, Н. Б. Молеща, Н. В. Мозоль, М. В. Яцюк, О. О. Сидоренко, Т. І. Топольнік, С. М. Кіка, І. М. Горілко Сарненська дослідна станція ІВПіМ НААН – М. Г. Сгецюк, М. Д. Зосимчук, О. А. Зосимчук. О. А. Данилицький.

 У монографії узагальнено і висвітлено результати досвіду вирощування перспективних кормових культур (пайзи. амаранту та кормових бобів), обґрунтовано перспективність їх вирощування на осушуваних землях за критеріями: економічна ефективність, адаптаційна здатність, енергетична та поживна цінність, спектр використання (кормове, продовольче, лікарське). Наведено результати досліджень (2016-2020 рр.) на осушуваних землях Полісся та Лісостепу України з питань визначення основних технологічних параметрів вирощування пайзи, амаранту та кормових бобів, зокрема за фазами розвитку та з урахуванням критичних періодів їх оптимального вологозабезпечення, агротехнічних заходів і оптимальних норм удобрення за впрошування на торфових та мінеральних ґрунтах. Висвітлено результати досліджень щодо визначення норм сумарного сезонного водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів за декадами і фазами розвитку для умов Полісся та Лісостепу України. Представлено науково-методологічні засади управління водним режимом за вирощування перспективних кормових культур на осушуваних землях.

Рекомендовано для фахівців у галузі сільського та водного господарства: землевласників і землекористувачів осушуваних земель, працівників експлуатаційних та проектних водогосподарських організацій.

Підготовлено за результатами виконання завдання 05.03.04.01Ф Дослідити процеси водоспоживання перспективних кормових культур та розробити науково-методологічні основи управління водним режимом на осушуваних землях (2016-2020 рр.)

Модернізація зрошувальних систем із використанням саморегулювання водоподачі

 Модернізація зрошувальних систем із використанням саморегулювання водоподачі: монографія. В. М. Попов, Т. В. Матяш, М. М. Таргоній, М. В. Яцюк, О. П. Музика, Н. В. Сорока, В. В. Шліхта. Київ: Аграрна наука, 2022. 128 с. ISBN 978-966-540-544-3

УДК 631.674.5:631.171М 74

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН 17 грудня 2021 р.( протокол No 12)
Рецензенти:

 • Ю. О. Михайлов – доктор технічних наук, старший науковий співробітник (Інститут водних проблем і меліорації НААН);
 • О. М. Лебідь – заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я (Державне агентство водних ресурсів України);
 • А. М. Рокочинський – доктор технічних наук, професор кафедри водної інженерії та водних технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)

У монографії наведено методичні та технологічні основи модернізації зрошувальних систем (ЗС) за принципами саморегулювання при застосуванні на відкритій міжгосподарській і закритій внутрішньогосподарській зрошувальних мережах регулювальних ємностей та засобів автоматизованого управління водоподачею, спрямованих на раціональне використання води та ощадливе витрачання енергетичних ресурсів. Представлено методологію обґрунтування ефективності управління водоподачею на саморегулювальній закритій зрошувальній системі (ЗЗС) з басейном добового регулювання (БДР), яка передбачає проведення натурних обстежень та математичного моделювання в середовищі MATLAB (Simulink). Представлено результати оцінювання технічного стану насосних агрегатів (НА) насосних станцій (НС) за рівнями вібрації та ККД НА у стаціонарному режимі роботи НА, а також у перехідних режимах – під час пуску і зупинки агрегатів за розробленою методикою із застосуванням автоматизованої системи контролю (АСК) за гідродинамічними навантаженнями (ГДН).

Розраховано на фахівців у галузі водного господарства, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

2021 рік

Концептуальні основи плану управління посухами в Україні

У виданні представлено експертне бачення щодо формування ефективної політики управління посухами у контексті забезпечення водної та продовольчої безпеки в умовах зміни клімату. Формування ефективної політики управління посухами є актуальним завданням уряду України, вирішення якого потребує переходу від подолання наслідків посух до проактивного управління ризиками посух на басейновому рівні з використанням інструментів планування та запровадження програм превентивних пом'якшувальних та адаптаційних заходів щодо зниження ризиків посух, їх впливу на різні сектори економіки, зокрема, на навколишнє природне середовище, агросектор та забезпечення водопостачання населення. Плани управління посухами мають стати складовою Планів управління річковими басейнами і відповідати вимогам Водної рамкової директиви Європейського Союзу. За наявності політичної волі покрокове впровадження концептуальних засад цього Плану дасть можливість вибудувати сучасну державну політику України щодо управління ризиками посух. Основні кроки цієї політики включають: призначення компетентного органу з питань управління ризиками посух, аналізу історичних посух, довгострокове /сезонне прогнозування посух, створення системи раннього попередження, розробку та реалізацію плану заходів з контролю ризиків і мінімізації впливу посух в різних галузях економіки, в т.ч. і агросекторі.

Видання призначене для фахівців з державного управління та екологічної освіти. Завантажити можна за посиланнями, що наведені нижче:

Концептуальні основи плану управління посухами в Україні

Conceptual basis of drought management plan in Ukraine

Процесы и механизмы деградации почв // Устойчивое управление почвенными ресурсами в Евразийском регионе

 Шевченко А.М. та ін. Процесы и механизмы деградации почв // Устойчивое управление почвенными ресурсами в Евразийском регионе.ФАО. Рим. 2021. 20-44 с. 

Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур

 Шатковський А.П., Журавльов О.В. Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур. Херсон : ВД «Гельветика». 2021. 405 с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень Інституту водних проблем і меліорації НААН, а також передовий досвід агрогосподарств у частині впровадження технологій краплинного зрошення з метою отримання високих урожаїв овочевих і баштанних культур, картоплі, кукурудзи, сої, буряка цукрового у зоні Степу України. Наведено історію та проаналізовано сучасний стан розвитку краплинного зрошення сільськогосподарських культур, наведено класифікацію систем краплинного зрошення. Для умов краплинного способу зрошення рекомендовано режими зрошення, а також наведено результати досліджень щодо методів діагностування строків поливу, особливостей формування зон зволоження ґрунтів, розраховано економічну та біоенергетичну ефективність застосування краплинного зрошення.

Придбати видання можна за посиланям.

 

Устойчивое управление почвенными ресурсами в Евразийском регионе ФАО и Евразийский центр по продовольственной безопасности

 Ромащенко М.И., Матяш Т.В., Богаенко В.А., Усатая Л.Г., Шевченко А.Н. Под редакцией С. А. Балюка, Г. М. Хасанхановой, П. В. Красильникова. c. 61-106

Место публикации: Рим, Италия . ISBN: 978-92-5-134734-8 Автор: ФАО и Евразийский центр по продовольственной безопасности Издатель: ФАО

Выдержка:

Устойчивое управление почвенными ресурсами – единственный путь к сохранению почв как важнейшего компонента природного капитала, обеспечивающего не только урожайность продовольственных и кормовых культур, но и производство многочисленных дополнительных экосистемных услуг.

В Евразийском регионе, несмотря на огромную площадь и высокую обеспеченность земельными ресурсами, проблемы рационального использования почв стоят необычайно остро. На его территории сходятся два принципиально различных механизма деградации земель: первый связан с низким технологическим уровнем земледелия, а второй – с избыточным давлени-ем высокотехнологичной обработки почвы и химизации сельского хозяйства. Данная книга была написана именно в рамках документов, использованных ФАО, и по сути является первым опытом регионального применения рекомендаций, изложенных в Добровольных руководящих принципах рационального использования почвенных ресурсов и ряде уточняющих документов.

Мы отдаем себе отчет в огромном разнообразии природных условий и специализации сельского хозяйства на огромной территории, занимающей 1/6 часть суши. Поэтому в книге широкими мазками даются только наиболее общие сведения по УУПР в каждой из стран и их природно-территориальных единицах. Очевидно, что вырабо-танные нами рекомендации должны будут внедряться в практику уже на национальном и локальном уровнях. Тем не менее мы надеемся, что издание позволит выработать общую основу для сохранения и улучшения почвенных ресурсов, которые являются основой существования нашей цивилизации. 

Скачать https://doi.org/10.4060/cb5827ru

Водойми Києва

Вишневський В.І.
Водойми Києва / В.І. Вишневський. — К.: Ніка-Центр, 2021. – 280 с.

ISBN 978-966-521-759-6

Наведено найважливіші відомості про природні умови Києва, його розвиток, а також вплив міста на наявні водні об’єкти. Висвітлено дані щодо розміщення водойм, історії їх виникнення, розмірів, характерної рослинності, екологічного стану. Видання ілюстровано великою кількістю фото, супут- никових знімків і карт. Для фахівців з охорони довкілля, краєзнавців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників комунальних служб, учителів загальноосвітніх закладів, широкого кола читачів.

Завантажити

2020 рік

Методичні рекомендації з оцінювання екологічного стану водних об’єктів та меліорованих земель за просторово розподіленими супутниковими даними

  Методичні рекомендації з оцінювання екологічного стану водних об’єктів та меліорованих земель за просторово розподіленими супутниковими даними. – К, 2020. – 40 с.

У рекомендаціях наведено методи та методики використання супутникової інформації різного рівня деталізації, що дають змогу оперативно й об’єктивно оцінювати екологічний стан водних об’єктів, які слугують джерелом для зрошення, стан меліорованих земель, ідентифікувати фактично политі землі, здійснювати контроль за якістю та кількістю проведених поливів, виконувати просторово-часовий аналіз ефективності роботи дренажних систем, визначати площі підтоплення та затоплення. Рекомендації призначені для фахівців басейнових управлінь і регіональних офісів водних ресурсів Держводагентства України, Держгеокадастру та Держекоінспекції, землекористувачів і землевласників, екологів, науковців, викладачів природничих наук тощо.

Розроблено: Інститутом водних проблем і меліорації НААН. Розробники: А.М. Шевченко, кандидат сільськогосподарських наук; О.В. Власова, кандидат сільськогосподарських наук; М.П. Рябцев, кандидат технічних наук; Р.П. Боженко.

Рецензенти: О.Г.Тараріко, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН Р.В.Сайдак, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Схвалено рішенням Вченої ради Інституту водних проблем і меліорації НААН (протокол № 10 від 09.12.2020 р.) 

ЗМІСТ

 • Вступ
 • 1Існуючі підходи до визначення екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель
 • 2 Категорії використання супутникової інформації та сфера її застосування
 • 3 Оцінювальні показники
 • 4 Вимоги до супутникової та наземної завіркової інформації
 • 5 Оцінювання екологічного стану водних об’єктів за просторово розподіленими супутниковими даними
 • 5.1 Метод ідентифікації синьо-зелених водоростей.
 • 5.2 Метод оцінювання за складовими елементами радіаційного балансу водних мас
 • 5.2.1 Визначення елементів радіаційного балансу водних мас
 • 5.2.2 Визначення окремих показників екологічного стану
 • 5.2.3 Інтегральна оцінка екологічного стану водного об’єкта
 • 6 Оцінювання екологічного стану меліорованих земель
 • 6.1 Ідентифікація стану меліорованих земель за методом спектральних сигнатур
 • 6.2 Визначення просторового розподілу змін вологозапасів
 • 6.3. Визначення дефіциту вологи за радіацією
 • 6.4 Оцінювання засоленості меліорованих ґрунтів
 • 6.4.1 Ідентифікація засолених ґрунтів
 • 6.4.2 Просторово-часові зміни засолення ґрунтів
 • 6.5 Ідентифікація торфових згарищ та визначення пірогенно небезпечних ділянок на осушуваних землях
 • 6.6 Визначення динаміки просторово-часових змін екологічного стану меліорованих земель
 • Перелік посилань
 • Додаток А. Терміни та визначення
 • Додаток Б. Приклади оцінювання екологічного стану водних об’єктів та меліорованих земель за просторово розподіленими супутниковими даними

2019 рік

Методи очищення підземних вод з використанням елементів біогеохімічних циклів заліза та марганцю

  Чарний Д.В. Методи очищення підземних вод з використанням елементів біогеохімічних циклів заліза та марганцю. – Київ: Аграрна наука, 2019. 160 с., 128 обліково-видавничих аркушів. 

Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України

Діденко Н.О., Рафік К. Іслам (USA),  Лавренко С.О. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році. Наука в Південному регіоні України : зб. наук. пр.  Під загальн. ред. ак. НАН України С.А. Андронаті.  Одеса: Фенікс, 2019. – вип. XVII. – С. 81. ISBN 978-966-928-403-7. Сімнадцяте видання підготовлене на основі матеріалів, які надані Південному науковому центру НАН України І МОН України науковими установами, закладами вищої освіти та галузевими установами (організаціями) Південного регіону за результатами 2018 року. Детальніше за посиланням.

Інтегровані моделі та методи автоматизованої системи діагностики технічного стану конструкцій будівель та споруд

 Інтегровані моделі та методи автоматизованої системи діагностики технічного стану конструкцій будівель та споруд: підручник / О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк, О.В. Петроченко,  І.С. Івахненко – Київ: 2019. – 212 с.

Системне моделювання та управління водо- і землекористуванням

П.І. КОВАЛЬЧУК, Т. В. МАТЯШ, В. П. КОВАЛЬЧУК, О. С. ДЕМЧУК, Г. А. БАЛИХІНА, А. В. ГЕРУС, Н. В. ПЕНДАК Системне моделювання та управління водо- і землекористуванням

УДК 001.891.54-024.84+658.5:556:332.3(081)
Монографія. Київ: Аграрна наука, 2019. 608 с.
ISBN 978-966-540-462-0

У монографії викладено методологію прикладного системного аналізу в проблемі вирішення задач водо- і землекористування. Підхід ґрунтується на розробці математичних методів системного аналізу, поєднанні цих методів при створенні системних моделей управління, розробці систем підтримки прийняття рішень. Наведено наукові дослідження в розробці прикладних методів ідентифікації систем, оптимізаційного та імітаційно-оптимізаційного моделювання, теорії ігор з природою, методів моделювання ризиків, що знаходять своє застосування в інтегрованому управлінні водними і земельними ресурсами за басейновим принципом, проблемі платного водокористування, системному управлінні водним режимом територій, оцінюванні економічного стану басейнів малих річок. Розраховано на спеціалістів з математичного моделювання у водному та сільському господарстві, екологів, економістів, співробітників науково-дослідних інститутів, викладачів, аспірантів і студентів у галузях сільськогосподарських меліорацій, аграрного виробництва, водної інженерії, прикладної математики та природокористування. На основі монографії розроблено курс «Математичне моделювання та системний аналіз» для аспірантів Інституту водних проблем і меліорації НААН.  ЗАВАНТАЖИТИ *pdf

2018 рік

Використання даних дистанційного зондування землі у дослідженнях водних об’єктів України

Вишневський В.І., Шевчук С.А.

Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях водних об’єктів України. — К.: Інтерпрес ЛТД, 2018. – 116 с.

У книзі розглянуто можливості використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у прикладних завданнях, пов’язаних з вивченням водних об’єктів України. Описано історію розвитку ДЗЗ і засоби оброблення супутникової інформації. Показано можливості використання ДЗЗ для візуалізації рельєфу земної поверхні та уточнення довжини річок і водозбірної площі. Подано відомості щодо меж річкових басейнів. Розроблено алгоритм визначення сучасної площі та корисного об’єму дніпровських водосховищ. Наведено результати досліджень екологічного стану водних об’єктів: температури і каламутності води, її «цвітіння» та ін. Висвітлено закономірності льодового режиму водосховищ.
Для фахівців у сфері дистанційного зондування Землі, гідрології та водного господарства, дослідників природи, викладачів вищих навчальних закладів.

2017 рік

Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН «10» травня 2017 р. (протокол № 5) та вченою радою Інституту зрошуваного землеробства НААН «03» квітня 2017 р. (протокол № 4)

За науковою редакцією:
М.І. Ромащенка – доктора технічних наук, професора, академіка НААН
Р.А. Вожегової – доктора сільськогосподарських наук, професора, чл.-кор. НААН
А.П. Шатковського – доктора сільськогосподарських наук
Рецензенти:
С.Ю. Булигін – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН;
М.А. Хвесик – доктор економічних наук, професор, академік НААН;
С.В. Коковіхін – доктор сільськогосподарських наук, професор.
Н 34 Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України. / За науковою редакцією : Ромащенка М.І., Вожегової Р.А., Шатковського А.П. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.— 438 с.
ISBN 978-966-289-163-8
Видання підготовлено науковцями Інституту водних проблем і меліорації, Інституту зрошуваного землеробства, ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», ННЦ «Інститут аграрної економіки», ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», Інституту тваринництва степових районів імені МФ. Іванова «Асканія Нова» – ННСГЦ з вівчарства, Інституту садівництва, Інституту рису, Інституту овочівництва і баштанництва та Південної ДСГДС ІВПіМ на виконання Постанови Президії НААН від 20 липня 2016 року (протокол № 12).
На основі аналізу, узагальнення та систематизації результатів багаторічних досліджень науково-дослідних, навчальних і проектно-пошукових установ України та виробничої діяльності підрозділів, установ і організацій центральних органів виконавчої влади, наведено наукові засади розвитку систем землеробства, галузей рослинництва та тваринництва, а також економічні засади розвитку аграрного сектору економіки південного регіону України. Наведено «Стратегію відновлення та розвитку зрошення у південному регіоні».
Книга розрахована на фахівців у галузях грунтознавства, охорони природи, водного господарства, зрошуваного землеробства, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, землекористувачів усіх форм власності.

Меліоровані агроекосистеми

Меліоровані агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України. Зони зрошення і осушення. За редакцією академіка М.І. Ромащенка та члена-кореспондента НААН Ю.О. Тараріко

В монографії узагальнено результати досліджень НМЦ «Водні ресурси і меліорація», Інституту водних проблем і меліорації, Відділення агроресурсів і використання меліорованих земель, що проводилися в межах ПНД 4 «Сталий розвиток меліорації земель та водокористування». В роботі представлено методологію оцінки агроресурсного потенціалу сільськогосподарських територій та формування конкурентоспроможних агроекосистем. Запропоновано перспективні напрямки розвитку аграрного виробництва на засадах збалансованого виробництва продовольства, промислової сировини, біоенергії і органічних добрив. Обґрунтовано необхідність відновлення і розширення обсягів водних меліорацій в умовах змін клімату. Стосовно особливостей природних умов основних регіонів зон зрошення і осушення здійснено кількісну оцінку ефективності прийомів інтенсифікації використання потенціалу біопродуктивності територій, зокрема оптимізації водно- повітряного стану, поліпшення показників родючості ґрунтів, їх поживного режиму, впровадження нових культур, сівозмін і технологічних рішень. На цій основі запропоновано перспективні варіанти вдосконалення галузевої структури аграрних виробничих систем на засадах органічного землеробства, енергетичного самозабезпечення і високого рівня економічної ефективності. Показано нинішній стан використання меліорованих земель та представлено сучасні підходи з вдосконалення організаційної системи, планування і управління технологічними процесами з регулювання умов зволоження. Сформульовано концептуальні засади ефективного використання осушуваних земель, відновлення та розвитку зрошення. Представлено інформаційні технології, зокрема для прийняття близьких до оптимальних управлінських рішень в процесі виробничої діяльності. Наведено результати досліджень з вивчення ефективності мікродобрив і стимуляторів росту рослин на меліорованих землях. Рекомендовано для студентів аграрних навчальних закладів, керівників і персоналу різних рівнів управління АПК. 

Річка Каланчак і шляхи її екологічного оздоровлення

Річка Каланчак і шляхи її екологічного оздоровлення. Національна академія аграрних наук України. Інститут водних проблем і меліорації. Українське товариство охорони птахів.
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

 

 • Інститут водних проблем і меліорації НААН

М.І. Ромащенко доктор технічних наук, професор, академік, директор
Д.П. Савчук  кандидат технічних наук, завідувач лабораторії
А.М. Шевченко кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу
О.А. Бабіцька кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Ю.Ю. Даниленко кандидат технічних наук, завідувач лабораторії
Р.П. Боженко науковий співробітник
І.В. Котикович науковий співробітник

 • Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція

М.П. Рябцев кандидат технічних наук, головний гідрогеолог КГГМЕ

 • Українське товариство охорони птахів

В.В. Шевчук керівник проекту «Відновлення річки Каланчак для природи і майбутніх поколінь»

Уперше видано систематизовану характеристику р. Каланчак та її басейну, опис природних і водогосподарських умов, схем і конструкцій зрошувальних каналів, систем і дренажу. На основі застосування басейнового принципу на­уково обґрунтовано та рекомендовано комплекс заходів із екологічного оз­доровлення та захисту територій сільськогосподарських угідь і сільських на­селених пунктів від затоплення та підтоплення у басейні річки Каланчак.
Призначено для фахівців водогосподарських організацій, органів місце­вого самоврядування, географів, екологів, широкого кола читачів.

2016 рік

Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на меліорованих територіях

Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на меліорованих територіях: монографія. – К. : Аграр. наука, 2016. – 784 с. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН З листопада 2016 р. (протокол № 15)

Рецензенти:

В.Ф. Камінський – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН;
О.Г. Тараріко – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН;
А.В. Яцик — доктор технічних наук, академік НААН
Укладач і науковий редактор доктор технічних наук, академік НААН, РАН,
Італійської академії «Georgofili» П.І. Коваленко

У монографії наведено результати наукових досліджень наукових установ Націо­нальної академії аграрних наук України, які входять у науковий центр «Меліорація», головною установою якого є Інститут водних проблем і меліорації НААН. Основу мо­нографії складають результати досліджень за науковою програмою «Розробити науко­ві основи ефективного використання аграрного потенціалу меліорованих територій на засадах інтегрованого управління водними і земельними ресурсами», у виконанні якої брали участь 13 наукових установ Академії. Узагальнені результати можуть слугувати для розширення і пошуку нових методів досліджень стосовно інтегрованого управлін­ня водними і земельними ресурсами на меліорованих територіях.
Розраховано на фахівців, що займаються дослідженнями, розробкою й експлуа­тацією водогосподарських комплексів і їх оптимальним управлінням, для науковців, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Річка Рось та її використання

«Річка Рось та її використання» П.О.Бабій, В.І.Вишневський, С.А. Шевчук.

У Науковому виданні висвітлено природні особливості р. Рось та історію її використання в господарській сфері. Подано відомості про створений в басейні річки водогосподарський комплекс та проблеми його функціонування. Наведено дані про водний режим та якість води. Висвітлено екологічні проблеми Росі та діяльність з їх розв’язання. Наведено відомості про рекреаційно-туристичне використання річки. Для фахівців у сфері водного господарства, охорони природи, краєзнавців, викладачів, студентів. Річка Рось та її використання. Наукове видання / Бабій П.О., Вишневський В.І., Шевчук С.А. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2016. – 128 с. : іл. – Бібліогр. : с. 116-118.

Стратегія управління паводковими ризиками в басейнах річок Українських Карпат

Стратегія управління паводковими ризиками в басейнах річок Українських Карпат

Методика оцінки динаміки руслових деформацій

 Методика оцінки динаміки руслових деформацій

Методика з визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і смуг відведення з особливим режимом використання

Методика з визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і смуг відведення з особливим режимом використання (з урахуванням проекту змін до Водного Кодексу України)

Методика оцінки рівнів паводкової небезпеки в басейнах річок Українських Карпат

Методика оцінки рівнів паводкової небезпеки в басейнах річок Українських Карпат

2015 рік

Водна стратегія України на період до 2025 року

Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) (за науковою редакцією М.І. Ромащенка, М.А. Хвесика, Ю.О. Михайлова) Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) – К.: , 2015. – 46 с.

У розробленні стратегії взяли участь: Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк (Національна академія аграрних наук України) М.І. Ромащенко, Ю.О. Михайлов, В.І. Вишневський, А.М. Шевченко, С.А. Шевчук, Ю.Ю. Даниленко, О.М. Козицький (Інститут водних проблем і меліорації (ІВПіМ)) М.А. Хвесик (Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвиту НАУ») О.І. Фурдичко, О.Г. Тараріко, В.В. Коніщук, І.В. Шумигай (Інститут агроекології і природокористування НААН) С.А. Балюк (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського») О.І. Бондар (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління) Г.М. Цвєткова (Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86») В. Мельничук (Національний екологічний центр України) Схвалено і рекомендовано до друку Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН від 25 грудня 2014 р., протокол № 12 Водна стратегія на період до 2025 року завантажити

Краплинне зрошення. Навчальний посібник

Краплинне зрошення / Навчальний посібник // Ромащенко М.І., Рокочинський А.М., Корюненко В.М., Калєніков А.Т., та інш. У посібнику розглянуто принципи проектування систем краплинного зрошення з урахуванням кліматично-грунтових умов України та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, питання їх будівництва та експлуатації. Навчальний посібник призначено для студентів вузів напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Гідромеліорація», а також може бути корисним для наукових працівників, співробітників проектних та водогосподарських організацій, фермерів та працівників сільськогосподарських підприємств різної форми власності. КОРОТКИЙ ЗМІСТ: Передмова. 1. Сучасний стан та основні проблеми зрошення в україні. 2. Ґрунтово-кліматичні умови україни. 3. Біологічні особливості сільськогосподарських культур та їх вимоги до основних факторів природного середовища. 4. Проектний режим зрошення сільськогосподарських культур. 5. Системи краплинного зрошення. 6. Розрахунки систем краплинного зрошення. 7. Технологія будівництва систем краплинного зрошення. 8. Технічне обслуговування та експлуатація систем краплинного зрошення. 9. Охорона навколишнього середовища. 10. Економічні аспекти застосування краплинного зрошення. Література. Додатки.

Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України

Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України

Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колективна монографія

Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: колективна монографія /за ред. акад. НААН С.А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А.В.Кучера. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 428 с.

Екологічний туризм. Навчальний посібник

Вишневський В.І. Екологічний туризм. Навчальний посібник. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с.

Проектування закритих зрошувальних систем

Проектування закритих зрошувальних систем. Навчальний посібник. За редакцією проф.. А.М. Рокочинського та проф.. Ю.І. Гриня. Дніпропетровськ-Рівне 2015 р.

Тимчасові районовані норми водопотреби сільськогосподарських культур для зрошення дощуванням: рекомендації

Тимчасові районовані норми водопотреби сільськогосподарських культур для зрошення дощуванням: рекомендації. – К.: Аграр. наука, 2015. – 24 с. Наведено районовані за коефіцієнтом природного зволоження норми водопотреби нетто сільськогосподарських культур, що вирощують на зрошуваних землях Степу України при поливі дощуванням. Розрахунки виконано на основі аналізу погодних умов за даними спостережень метеостанцій Півдня України за період 1991-2015 рр. з використанням інформаційно-обчислювального комплексу «Водокористування» та експериментальних досліджень, що виконувались в останні роки у господарствах. Документ призначено для складання річних планів водокористування, розробки проектних планів реконструкції, будівництва зрошувальних систем і техніко-еконо- мічного обґрунтування відновлення зрошення науковими, проектними інститутами та водогосподарськими організаціями. Для оперативного планування зрошення у господарствах ці норми не використовують. Для цього рекомендується інформаційно-обчислювальна система оперативного планування зрошення ІС «ГІС Полив», що враховує у плануванні поливів поточні погодні умови, властивості ґрунтів, біологічні особливості та стан рослинності, техніку поливів, спроможність насосних станцій та інші показники, що впливають на формування врожаю сільськогосподарських культур у господарстві.

Авторський колектив: О.І. Жовтоног – доктор с.-г. наук (керівник); Л.А. Філіпенко – провідний науковий співробітник, кандидат географічних наук (відповідальний виконавець); В.В. Поліщук – провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук; Т.Ф. Деменкова, А.Ф. Салюк, І.К. Шостак, А.О. Амарі, Н.О. Діденко, Я.О. Бульба – наукові співробітники; К.І. Чорна – аспірант.

УДК 631.6 ББК 40.6

Відомості про документ: 1. РОЗРОБЛЕНО у Інституті водних проблем і меліорації НААН. 2. СХВАЛЕНО вченою радою ІВПіМ НААН 4 березня 2014 р. (протокол №6). 3. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО секцією «Експлуатація водогосподарських систем» НТР Держводагентства України 17 серпня 2015 р. (протокол №4).

Рекомендації з удосконалення технологій і конструкцій споруд для очищення і використання природних і стічних вод в замкнених системах водокористування на підприємствах АПК (на прикладі птахокомплексів та спиртових заводів)

«Рекомендації з удосконалення технологій і конструкцій споруд для очищення і використання природних і стічних вод в замкнених системах водокористування на підприємствах АПК (на прикладі птахокомплексів та спиртових заводів)» – К., 2015. – 55 с. Рекомендації розробили наукові співробітники Інституту водних проблем і меліорації НААН: П.Д. Хоружий – доктор техн. наук, професор, Є.М. Мацелюк, Д.В. Чарний, Т.П. Хомутецька – кандидати техн. наук, С.Р. Стасюк, С.В. Кулаківський, О.Ю. Поберезніченко, Д.О. Сілянок – аспіранти. За науковою редакцією П.Д. Хоружого – доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України. У «Рекомендаціях» висвітлено актуальні питання раціонального використання водних, матеріальних і енергетичних ресурсів у системах водопостачання і водовідведення на підприємствах АПК. На прикладах Гаврилівського птахокомплексу і Червонослобідського спиртового заводу розглянуто основні науково-технічні заходи щодо оптимізації систем водопостачання і водовідведення шляхом створення замкнених систем водного господарства та оптимізації роботи всіх взаємодіючих споруд.

Розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, що займаються питаннями проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення на підприємствах АПК.

Рецензенти: Волошкіна О.С. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури. Попов В.М. – доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації НААН. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту водних проблем і меліорації НААН від 17 грудня 2015р., протокол №16.

2014 рік

Концепція відновлення та розвитку зрошення у Південному регіоні України

УДК 631.6 ББК 40.6 Концепція відновлення та розвитку зрошення у південному регіоні України (за науковою редакцією д.т.н., академіка НААН М.І. Ромащенка) Концепція відновлення та розвитку зрошення у південному регіоні України – К.: ЦП «Компринт», 2014 – 28 с.

В розробленні Концепції взяли участь: Гадзало Я.М., д.с.-г.н., академік НААН (Національна академія аграрних наук України) Ромащенко М.І., д.т.н., академік НААН (керівник розробки), Гринь Ю.І., д.т.н., Жовтоног О.І., д.с.-г.н., Коваленко П.І., д.т.н., академік НААН, Михайлов Ю.О., д.т.н., Попов В.М., д.т.н., Тараріко Ю.О., д.с.-г.н., чл.-кор. НААН, Бабіцький В.В., к.т.н., Даниленко Ю.Ю., к.т.н., Конаков Б.І., к.т.н., Крученюк В.Д., к.т.н., Музика О.П., к.т.н., Савчук Д.П., к.т.н., Шатковський А.П., к.с.-г.н., Шевченко А.М., к.с.-г.н., Шевчук Я.В., Книш В.В., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. (Інститут водних проблем і меліорації НААН) Вожегова Р.А., д.с.-г.н., Малярчук М.П., д.с.-г.н., Найдьонова В.О., почесний академік НААН (Інститут зрошуваного землеробства НААН) Балюк С.А., д.с.-г.н., академік НААН (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН) Мангер В.М., к.е.н. (ДП «Водексплуатація» Держводагентства України)

Схвалено і рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту водних проблем і меліорації НААН від 23 липня 2014 р., протокол № 9. © Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2014

Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення

Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення / М. І. Ромащенко, А. П. Шатковський, Л. Г. Усата [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації, ННЦ “Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, Ін-т зрошуваного землеробства. – Київ : [б. и.], 2014. – 46 с. – ISBN 978-8700-15-14

Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях

Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства, Ін-т водних проблем і меліорації ; підгот.: Р. А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко, М. П. Малярчук [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 286 с. – ISBN 978-617-7243-28-0

Рис в Україні (колективна монографія)

Рис в Україні (колективна монографія) /за ред. д.т.н., проф., член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., проф. А.М. Рокочинського, д.е.н., проф. Л.М. Грановської. -К. -2014, -991 с.

Механізми фунгіцидного захисту

Механізми фунгіцидного захисту/ Ф.С. Мельничук, М.С.Ретьман, І.В.Лепешкін. -К.: Фенікс, Колобіг, 2014, -192 с.

Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві

Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві/ С.В.Ретьман, О.І.Борзих, Т.М.Кислих, О.В.Шевчук, Н.П. Горбачова, Т.С.Віннічук, Ф.С.Мельничук, О.А.Марченко, М.С.Ретьман, М.І. Демчинська, Г.В.Коваль, В.У.Ящук -К.: Колобіг, 2014, -352 с.

Гідротехнічні меліорації лісових земель

Гідротехнічні меліорації лісових земель/ В.Ю. Юхновський, Б.І. Конаков, С.М. Дударець, В.М. Малюга. -К.: Кондор, 2014, -380 с.

Гарбуз – олійна культура: Монографія

Гарбуз – олійна культура: Монографія/ Лимар В.А., Семен Д.Т. -Херсон: Айлант, 2014, -160 с. «Південна державна сільськогосподарська дослідна станція» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

2013 рік

Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України

Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України.-Київ: Аграрна наука, 2013. – 160с., обл.-вид. арк. 11,68 (Ромащенко М.І., Шевченко А.М., Савчук Д.П.);

Біоорганічні системи землеробства в зоні осушення (Рекомендації)

Біоорганічні системи землеробства в зоні осушення (Рекомендації).За ред.. Ю.О. Тараріко, О.М. Берднікова. – К.: ДІА, 2013. 150 с.

Внутрипочвенный влагообмен, водопотребоение и водообеспеченность многолетних культурных травостоев

Н.А. Муромцев, П.И. Коваленко, Н.А. Семенов, Ю.А. Мажайский, Н.В. Яцык, А.В. Шуравилин, Г.В. Воропай, К.Б. Анисимов, С.С. Коломиец, «Внутрипочвенный влагообмен, водопотребоение и водообеспеченность многолетних культурных травостоев», Рязань, Москва «Сам Полиграфист», 2013 г., 300 с, 18,75 п.л.

Малі річкі Києва

 Малі річкі Києва.

Наведено історичні відомості про малі річки м. Києва. Представлено дані про їх гідрографічні характеристики, людський вплив і сучасний стан. Сформульовано проблеми, які мають бути вирішені у сфері екологічного оздоровлення річок. Для дослідників природи, краєзнавців, фахівців з охорони довкілля, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор С.В. Кульчицький, Інститут історії НАНУ, доктор географічних наук Р.І. Сосса, Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”

Схвалено до друку Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН. Протокол № 5 від 1 серпня 2013 р.

Видання здійснено за сприяння Інституту водних проблем і меліорації НААН (директор – М.І. Ромащенко) та Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області Держводагентства України (начальник – М.М.Урупа)

Технологія вирощування томата, цибулі ріпчастої в сівозміні

Технологія вирощування томата, цибулі ріпчастої в сівозміні. Томат – цибуля ріпчаста – ячмінь озимий. Нуково-практичні рекомендації.

Comments are closed.