Адмінуправління

Page in English

           Ромащенко Михайло Іванович    
 Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН

Вчений-аграрій, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Спеціалізується на дослідженні питань меліорації земель, раціонального використання водних ресурсів, захисту с.-г. угідь і сільських населених пунктів від шкідливої дії вод, технологій та технічних засобів мікрозрошення.

У 1974 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантуру цього університету. З 1977 р. і донині працює в ІВПіМ, де пройшов шлях від м.н.с. до директора Інституту.

Член науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України, голова спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, головний редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника «Меліорація і водне господарство», член редколегії журналів «Водне господарство України» і «Овощеводство».

Підготував 13 кандидатів та 2-х докторів наук, створив наукову школу з питань ресурсозберігаючого екологічно безпечного зрошення. За багаторічну плідну наукову діяльність нагороджено Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), почесною Грамотою Верховної Ради України (2006), знаком Пошани Київського міського голови (2001), Почесною відзнакою Держводгоспу України (2003) та Почесною відзнакою УААН (2007). Розробки М.І. Ромащенка мають новаторський характер та широко впроваджуються у виробництво.

М.І. Ромащенко автор і співавтор 470 друкованих праць, серед яких книги «Енергозбереження при роботі насосних станцій зрошувальних та осушувальних систем України» (1999), «Зрошення земель в Україні» (2000), «Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення» (2001), «Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, регулювання» (2002), «Інформаційне забезпечення зрошувального землеробства» (2005), «Системи краплинного зрошення» (2007), «Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України» (2009), «Краплинне зрошення овочевих культур і картоплі в умовах Степу України» (2012), «Концепція відновлення та розвитку зрошення у Південному регіоні України» (2014), «Краплинне зрошення. Навчальний посібник» (2015), «Водна стратегія України (наукові засади)» (2015), «Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації)» (2015), «Стале водокористування та меліорація земель» (2016).

Сторінка на сайті НААН       Сторінка на Wikipedia

Ідентифікатори та профілі: ORCID iD; Scopus; Google Академія

Шатковський Андрій Петрович 
Доктор с.-г. наук, чл.- кор. НААН, заступник директора з наукової роботи

  Закінчив Херсонський державний аграрний університет (2002). За фахом інженер-гідротехнік. У період з 2002 по 2003 рр. працював науковим співробітником відділу зрошуваного землеробства Інституту південного овочівництва і баштанництва УААН (м. Гола Пристань Херсонської обл.).

У 2004-2006 рр. – аспірант ІВПіМ з відривом від виробництва. З січня 2007 р. по червень 2011 року очолював лабораторію мікрозрошення. З липня 2011 року працює на посаді заступника директора інституту з наукової роботи. Основний напрям діяльності – дослідження та наукове обґрунтування параметрів краплинного зрошення просапних культур польової сівозміни, зокрема вивчення воднопоживного режиму ґрунту, дослідження закономірностей водоспоживання та формування зон зволоження.

Автор та співавтор понад 300 наукових публікацій.

Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopusWeb of Science Core Collection;  Google АкадеміяРИНЦ (Russian Science Citation Index)

 

Яцюк Михайло Васильович
В.о. заступника директора з наукової роботи

У 1995 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність; гідрологія суші, кваліфікація; гідролог-гідрохімік. Закінчив аспірантуру зазначеного університету та у 2001 році здобув науковий ступінь кандидата географічних наук. В період 1997-2014 рр. працював на різних посадах в Державному агентстві водних ресурсів України.

Державний службовець ІI рангу. У 2006 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Основний напрям діяльності – розробка законодавчих та нормативно-правових актів у сфері розвитку водного господарства, удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу, моніторинг якості води, наукове обгрунтування заходів щодо захисту від шкідливої дії вод.

Автор та співавтор понад 30 наукових праць.

Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus;  Google Академія

Тел. (044) 257-40-30 (044) 257-40-01

Музика Олександр Павлович – Учений секретар

 

 

muzyka_iwpim@ukr.net
(044) 496-90-27

Ідентифікатори та профілі:  Google Академія

 Коваленко Петро Іванович – Радник дирекції

В 1962 р. закінчив Інститут інженерів водного господарства, аспірантуру в Київському інженерно-будівельному інституті. 1962 – 1974 – старший інженер, керівник групи, завідувач відділу, заступник головного інженера інституту Укрдіпроводгосп Міністерства меліорації і водного господарства УРСР
1974 – 1987 – директор Українського науково-дослідного інституту гідротехні­ки і меліорації
1987 – 1990 – генеральний директор Всесоюзного науково-виробничого об’єднання УкрНДІГіМ і директор інституту
1990 – 2011 – директор Інституту гідротехніки і меліорації (нині — Інститут водних проблем і меліорації НААН)
2001 – 2006 – віце-президент УААН

Упродовж 1966-1970 рр. навчався в аспірантурі (заочне відділення) Київського інженерно-будівельного інституту під керівництвом професора В. В. Смислова.У 1970 р. в Українському інституті інженерів водного господарства захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження пристроїв для автоматичного регулювання рівнів води в каналах зрошувальних систем», а у 1975 р. у Московському гідромеліоративному інституті – докторську дисертацію на тему: «Принципи проектування та методи розрахунків міжгосподарської автоматизованої меліоративної мережі рівнинних територій».

Створив наукову школу, під його керівництвом захищено близько 50 докторських і 380 кандидатських дисертацій. Досягнення академіка П. І. Коваленка отримали високу державну оцінку. Він лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998), лауреат Премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці», йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України, нагороджено орденами «Знак Пошани» і «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів, багатьма медалями.

Автор фундаментальних та прикладних праць з керування технологічнимипроцесами на гідромеліоративних системах, створення досконалих конструкцій водогосподарських комплексів і систем автоматизованого керування ними.

П. І. Коваленком опубліковано понад 400 наукових праць, 14 книг, в тому числі 1 підручник. Його розробки захищено 24 авторськими свідоцтвами та патентами. За науковою редакцією вченого опубліковано 56 наукових збірників, книг та наукових праць з питань гідротехніки і меліорації земель, водного господарства, технології будівництва й експлуатації гідромеліоративних систем. У 1982 р. присвоєно вчене звання професора.

Ідентифікатори та профілі:  ORCID iDScopus   Google Академія

 

 

 

Comments are closed.