Аспірантура

Аспірантура в Інституті водних проблем і меліорації заснована в 1930 році. Докторантуру відкрито з 1997 року. За неповними даними починаючи з 30-х років минулого століття в інституті підготовлено 390 кандидатських і 24 докторських дисертацій.

 

Витяг з Наказу Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих рад від 26 червня 2017 року та Склад спеціалізованих вчених рад ТЕХНІЧНІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ   НАУКИ  Завантажити

Засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.362.01

Навчання в аспірантурі (докторантурі) ІВПіМ НААН здійснюється з відривом та без відриву від виробництва з спеціальності 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні, сільськогосподарські науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 06.01.02 — сільськогосподарські меліорації

 ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 06.01.02 — сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

ЛІЦЕНЗІЯ Мінистерства освіти і  науки України на вид господарької діяльності Освітня діяльність закладів освіти (вища освіта)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту;

іноземців та осіб без громадянства на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених вищими навчальними закладами,

науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім’я директора інституту такі документи:

 1. заяву;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 4. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, — копію нострифікованого диплома);
 6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складання кандидатських іспитів);
 7. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або організації, де працює вступник.
 8. Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

 1. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук ( далі – докторська дисертація)
 2. копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук ( у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома);
 3. Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Заяви про прийом до аспірантури (докторантури) з усіма зазначеними вище документами приймаються до 1 жовтня поточного року.

Вступні іспити проводяться з 1 листопада по 25 листопада поточного року.

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія, голова – директор інституту. Члени комісії призначаються директором, першим заступником директора з числа провідних вчених інституту .

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти.

Результати вступних іспитів дійсні протягом одного календарного року. Особи, які повністю або частково склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури .

Особи, які на вступних іспитах зі спеціальності отримали оцінку «задовільно», до аспірантури інституту не зараховуються.

На підставі результатів конкурсних вступних іспитів приймальна комісія виносить відповідне рішення по кожному кандидату.

Допущеним до вступних іспитів на дається відпустка тривалістю 30 календарних днів зі збереженням заробітної плати за місцем основної роботи. Аспіранти стаціонарної форми навчання забезпечуються стипендією.

Кандидатські іспити із спеціальності
06.01.02 — сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарькі науки)Типова програма
06.01.02 — сільськогосподарські меліорації (технічні науки)   Типова програма

За довідками звертатись: 03022, Київ, вул.. Васильківська, 37

Телефон: (044) 257-40-41. 

Comments are closed.