Відділ інформаційних технологій та маркетингу інновацій

Page in English


завідувач відділу Матяш Тетяна Віталіївна, к.т.н., с.н.с.
Профіль 
Google Академія

 

Склад відділу:
Попов В.М.,гол. н.с. , д.т.н., засл.діяч науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
Ковальчук В.П.,гол.н.с., д.т.н. с.н.с., Профіль
ScopusGoogle Академія
Сорока Н.В., н.с.,
Диль К.О., головний фахівець, Профіль 
Google Академія
Крученюк А.В., головний фахівець.

Книш В.В., головний фахівець. Профіль Google Академія

Основні напрямки діяльності

 • створення інформаційних середовищ для підтримки прийняття рішень із раціонального ведення землеробства, відновлення зрошення та осушування, ощадливого водо- та енергоспоживаня;
 • створення, наповнення та супровід баз даних та знань з агроресурсного потенціалу, меліорації та землеробства;
 • розробка електронних та цифрових карт для візуалізації даних в процесі підтримки прийняття рішень користувачами інформаційних продуктів;
 • розробка методології забезпечення раціонального водокористування та ощадливого витрачання енергетичних ресурсів на об’єктах водогосподарських систем
 • розробка методів автоматизованого управління водорозподілом, водокористуванням та енергоспоживанням на зрошувальних системах
 • створення та впровадження автоматизованих систем контролю, аналізу та управління технологічними параметрами об’єктів водогосподарських систем
 • розробка методологічних засад створення інтелектуальної продукції;
 • дослідження наукового потенціалу інституту з аспектів визначення найбільш пріоритетних напрямків наукових розробок, що представляють комерційний інтерес;
 • розробка науково-методичних підходів капіталізації результатів наукових досліджень, зокрема: проведення патентних досліджень, визначення наукового рівня розробок, виявлення об’єктів інтелектуальної власності і оформлення прав власності на ці об’єкти ;
 • проведення маркетингових досліджень;
 • вивчення кон’юнктури ринку;
 • проведення рекламно-інформаційної діяльності направленої на просування інноваційної продукції на ринок

Основні розробки
• База даних та система інформаційного забезпечення землеробства
• Нормативно-методична база підвищення енергоефективності
• Лічильники багатоканальні для обліку води на насосних станціях за спожитою електроенергією
• Автоматизовані системи контролю гідро електродинамічних навантажень та гідравлічних характеристик насосних агрегатів
• Програмно-технічні засоби автоматизації водорозподілу

Послуги
• науковий супровід та консультаційні послуги з ефективного ведення
землеробства
• експериментальне градуювання агрегатів насосних станцій
• впровадження систем електроводообліку
• впровадження програмно-технічних засобів автоматизації
• проведення енергоаудиту на об’єктах водогосподарських систем
• аналіз роботи насосних агрегатів з перетворювачами частоти
та пристроями м’якого пуску

Відділом протягом останніх років створено та підримується:

Розроблено та розміщено у мережі Інтернет (на власному веб-сервері) сайт наукового журналу «Меліорація і водне господарство» за адресою http://mivg.iwpim.com.ua .

Розміщено розроблену у рамках виконання завдання 04.02.02.09П Інформаційно-аналітичну систему по створенню і трансферу інновацій та залученню інвестицій для розвитку меліорації земель  http://marketing.iwpim.com.ua .

Розроблені Методичні рекомендації зі створення і трансферу інновацій та залученню інвестицій для розвитку меліорації земель.

gallery

Comments are closed.